Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Rip на български език

EnglishBulgarian

Rip

/rɪp/

noun

1. A dissolute man in fashionable society

  synonym:
 • rake
 • ,
 • rakehell
 • ,
 • profligate
 • ,
 • rip
 • ,
 • blood
 • ,
 • roue

1. Разпуснат човек в модното общество

  синоним:
 • рейк
 • ,
 • Rakehell
 • ,
 • развратник
 • ,
 • откъсване
 • ,
 • кръв
 • ,
 • Руе

2. An opening made forcibly as by pulling apart

 • "There was a rip in his pants"
 • "She had snags in her stockings"
  synonym:
 • rip
 • ,
 • rent
 • ,
 • snag
 • ,
 • split
 • ,
 • tear

2. Отвор, направен насила, като се дърпа отделно

 • "В гащите му имаше разкъсване"
 • "Тя имаше снопове в чорапите си"
  синоним:
 • откъсване
 • ,
 • под наем
 • ,
 • snag
 • ,
 • разцепление
 • ,
 • сълза

3. A stretch of turbulent water in a river or the sea caused by one current flowing into or across another current

  synonym:
 • rip
 • ,
 • riptide
 • ,
 • tide rip
 • ,
 • crosscurrent
 • ,
 • countercurrent

3. Участък от бурна вода в река или морето, причинен от едно течение, вливащо се в или през друго течение

  синоним:
 • откъсване
 • ,
 • риптид
 • ,
 • прилив
 • ,
 • напречен ток
 • ,
 • противоток

4. The act of rending or ripping or splitting something

 • "He gave the envelope a vigorous rip"
  synonym:
 • rent
 • ,
 • rip
 • ,
 • split

4. Актът на раздаване или разкъсване или разделяне на нещо

 • "Той даде на плика енергично разкъсване"
  синоним:
 • под наем
 • ,
 • откъсване
 • ,
 • разцепление

verb

1. Tear or be torn violently

 • "The curtain ripped from top to bottom"
 • "Pull the cooked chicken into strips"
  synonym:
 • rend
 • ,
 • rip
 • ,
 • rive
 • ,
 • pull

1. Разкъсайте или бъдете разкъсани насилствено

 • "„завесата се разкъса отгоре надолу“"
 • "Дръпнете свареното пиле на ивици"
  синоним:
 • Rend
 • ,
 • откъсване
 • ,
 • Риве
 • ,
 • дръпвам

2. Move precipitously or violently

 • "The tornado ripped along the coast"
  synonym:
 • rip

2. Движете се бързо или насилствено

 • "„торнадото се разкъса по крайбрежието“"
  синоним:
 • откъсване

3. Cut (wood) along the grain

  synonym:
 • rip

3. Нарязани ( дърво ) по протежение на зърното

  синоним:
 • откъсване

4. Criticize or abuse strongly and violently

 • "The candidate ripped into his opponent mercilessly"
  synonym:
 • rip

4. Критикува или злоупотребява силно и насилствено

 • "„кандидатът се разкъса безмилостно в опонента си“"
  синоним:
 • откъсване