Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "riddle" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "гатан" на български език

EnglishBulgarian

Riddle

[Гатанка]
/rɪdəl/

noun

1. A difficult problem

  synonym:
 • riddle
 • ,
 • conundrum
 • ,
 • enigma
 • ,
 • brain-teaser

1. Труден проблем

  синоним:
 • гатанка
 • ,
 • главоблъсканица
 • ,
 • Енигма
 • ,
 • мозъчен тийзър

2. A coarse sieve (as for gravel)

  synonym:
 • riddle

2. Грубо сито ( като за чакъл )

  синоним:
 • гатанка

verb

1. Pierce with many holes

 • "The bullets riddled his body"
  synonym:
 • riddle

1. Пробиване с много дупки

 • "Буршумите отърваха тялото му"
  синоним:
 • гатанка

2. Set a difficult problem or riddle

 • "Riddle me a riddle"
  synonym:
 • riddle

2. Задайте труден проблем или загадка

 • "Загадка ми гатанка"
  синоним:
 • гатанка

3. Separate with a riddle, as grain from chaff

  synonym:
 • riddle
 • ,
 • screen

3. Отделно с гатанка, като зърно от плява

  синоним:
 • гатанка
 • ,
 • екран

4. Spread or diffuse through

 • "An atmosphere of distrust has permeated this administration"
 • "Music penetrated the entire building"
 • "His campaign was riddled with accusations and personal attacks"
  synonym:
 • permeate
 • ,
 • pervade
 • ,
 • penetrate
 • ,
 • interpenetrate
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • imbue
 • ,
 • riddle

4. Разпространение или разпространение чрез

 • "„атмосфера на недоверие проникна в това приложение“"
 • "Музиката проникна в цялата сграда"
 • "„кампанията му беше обсебена от обвинения и лични атаки“"
  синоним:
 • пермеат
 • ,
 • pervade
 • ,
 • прониква
 • ,
 • интерпентетрат
 • ,
 • дифузна
 • ,
 • imbue
 • ,
 • гатанка

5. Speak in riddles

  synonym:
 • riddle

5. Говорят в гатанки

  синоним:
 • гатанка

6. Explain a riddle

  synonym:
 • riddle

6. Обясни загадка

  синоним:
 • гатанка

Examples of using

"I will let you pass safely," the Sphinx said, "if you can answer my riddle."
"Ще те пусна да преминеш," каза Сфинксът, "ако отговориш правилно на моята гатанка."