Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "richness" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "богатство" на български език

EnglishBulgarian

Richness

[Богатство]
/rɪʧnəs/

noun

1. The property of being extremely abundant

 • "The profusion of detail"
 • "The idiomatic richness of english"
  synonym:
 • profusion
 • ,
 • profuseness
 • ,
 • richness
 • ,
 • cornucopia

1. Свойството да е изключително изобилен

 • "Разпространението на детайлите"
 • "Идиоматичното богатство на английски"
  синоним:
 • обилна
 • ,
 • обилност
 • ,
 • богатство
 • ,
 • cornucopia

2. Abundant wealth

 • "They studied forerunners of richness or poverty"
 • "The richness all around unsettled him for he had expected to find poverty"
  synonym:
 • affluence
 • ,
 • richness

2. Изобилно богатство

 • "Те изучаваха предшественици на богатството или бедността"
 • "Богатството наоколо го разстрои, защото очакваше да намери бедност"
  синоним:
 • богатство

3. The property of a sensation that is rich and pleasing

 • "The music had a fullness that echoed through the hall"
 • "The cheap wine had no body, no mellowness"
 • "He was well aware of the richness of his own appearance"
  synonym:
 • fullness
 • ,
 • mellowness
 • ,
 • richness

3. Свойството на усещане, което е богато и приятно

 • "Музиката имаше пълнота, която отекна през залата"
 • "Евтиното вино нямаше тяло, нямаше мекота"
 • "Той беше добре запознат с богатството на собствения си външен вид"
  синоним:
 • пълнота
 • ,
 • безхаберие
 • ,
 • богатство

4. The quality of having high intrinsic value

 • "The richness of the mines and pastureland"
 • "The cut of her clothes and the richness of the fabric were distinctive"
  synonym:
 • richness

4. Качеството на висока вътрешна стойност

 • "Богатството на мините и пасищата"
 • "Рязането на дрехите й и богатството на тъканта бяха отличителни"
  синоним:
 • богатство

5. The property of producing abundantly and sustaining vigorous and luxuriant growth

 • "He praised the richness of the soil"
 • "Weeds lovely in their rankness"
  synonym:
 • richness
 • ,
 • rankness
 • ,
 • prolificacy
 • ,
 • fertility

5. Свойството да произвежда изобилно и да поддържа енергичен и разкошен растеж

 • "Той похвали богатството на почвата"
 • "Плевели прекрасни в своята рангност"
  синоним:
 • богатство
 • ,
 • ранг
 • ,
 • плодовитост

6. A strong deep vividness of hue

 • "The fire-light gave a richness of coloring to that side of the room"
  synonym:
 • richness

6. Силна дълбока жизненост на оттенъка

 • "Огнената светлина даде богатство на оцветяване от тази страна на стаята"
  синоним:
 • богатство

7. Splendid or imposing in size or appearance

 • "The grandness of the architecture"
 • "Impressed by the richness of the flora"
  synonym:
 • impressiveness
 • ,
 • grandness
 • ,
 • magnificence
 • ,
 • richness

7. Великолепни или внушителни по размер или външен вид

 • "Величието на архитектурата"
 • "Впечатлен от богатството на флората"
  синоним:
 • впечатляваща
 • ,
 • величие
 • ,
 • великолепие
 • ,
 • богатство