Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Ribbon на български език

EnglishBulgarian

Ribbon

/rɪbən/

noun

1. Any long object resembling a thin line

 • "A mere ribbon of land"
 • "The lighted ribbon of traffic"
 • "From the air the road was a grey thread"
 • "A thread of smoke climbed upward"
  synonym:
 • ribbon
 • ,
 • thread

1. Всеки дълъг обект, наподобяващ тънка линия

 • "Обикновена лента земя"
 • "Осветената лента на трафика"
 • "От въздуха пътят беше сива нишка"
 • "Нишка дим се изкачи нагоре"
синоним:
 • лента,
 • конец

2. An award for winning a championship or commemorating some other event

  synonym:
 • decoration
 • ,
 • laurel wreath
 • ,
 • medal
 • ,
 • medallion
 • ,
 • palm
 • ,
 • ribbon

2. Награда за спечелване на първенство или възпоменание на друго събитие

синоним:
 • декорация,
 • лавров венец,
 • медал,
 • медальон,
 • длан,
 • лента

3. A long strip of inked material for making characters on paper with a typewriter

  synonym:
 • ribbon
 • ,
 • typewriter ribbon

3. Дълга лента от мастилен материал за изработка на герои на хартия с пишеща машина

синоним:
 • лента,
 • лента за пишеща машина

4. Notion consisting of a narrow strip of fine material used for trimming

  synonym:
 • ribbon

4. Понятие, състоящо се от тясна лента от фин материал, използвана за подрязване

синоним:
 • лента

Examples of using

Jane wore the same ribbon as her mother did.
Джейн носеше същата панделка като майка си.