Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reverence" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "почитание" на български език

EnglishBulgarian

Reverence

[Почит]
/rɛvərəns/

noun

1. A feeling of profound respect for someone or something

 • "The fear of god"
 • "The chinese reverence for the dead"
 • "The french treat food with gentle reverence"
 • "His respect for the law bordered on veneration"
  synonym:
 • fear
 • ,
 • reverence
 • ,
 • awe
 • ,
 • veneration

1. Усещане за дълбоко уважение към някого или нещо

 • "Страхът от бог"
 • "Китайското благоговение към мъртвите"
 • "Френците третират храната с нежно благоговение"
 • "Уважението му към закона, граничещ с почитането"
  синоним:
 • страх
 • ,
 • благоговение
 • ,
 • страхопочитание
 • ,
 • почитане

2. A reverent mental attitude

  synonym:
 • reverence

2. Благоговение умствено отношение

  синоним:
 • благоговение

3. An act showing respect (especially a bow or curtsy)

  synonym:
 • reverence

3. Акт, показващ уважение ( особено лък или къдрав )

  синоним:
 • благоговение

verb

1. Regard with feelings of respect and reverence

 • Consider hallowed or exalted or be in awe of
 • "Fear god as your father"
 • "We venerate genius"
  synonym:
 • reverence
 • ,
 • fear
 • ,
 • revere
 • ,
 • venerate

1. Отношение към чувствата на уважение и благоговение

 • Помислете за осветени или възвишени или изпитвайте страх от
 • "„бойте се от бога като от баща си“"
 • "„почитаме гений“"
  синоним:
 • благоговение
 • ,
 • страх
 • ,
 • почитам