Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "retire" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "пенсионирам" на български език

EnglishBulgarian

Retire

[Пенсионирам се]
/rɪtaɪr/

verb

1. Go into retirement

 • Stop performing one's work or withdraw from one's position
 • "He retired at age 68"
  synonym:
 • retire

1. Отидете в пенсия

 • Спрете да изпълнявате работата си или се оттеглете от позицията си
 • "Той се пенсионира на 68 години"
  синоним:
 • пенсионирам

2. Withdraw from active participation

 • "He retired from chess"
  synonym:
 • retire
 • ,
 • withdraw

2. Откажи се от активно участие

 • "Оттегли се от шаха"
  синоним:
 • пенсионирам
 • ,
 • оттегли

3. Pull back or move away or backward

 • "The enemy withdrew"
 • "The limo pulled away from the curb"
  synonym:
 • withdraw
 • ,
 • retreat
 • ,
 • pull away
 • ,
 • draw back
 • ,
 • recede
 • ,
 • pull back
 • ,
 • retire
 • ,
 • move back

3. Дръпнете се назад или се отдалечете или назад

 • "Врагът се оттегли"
 • "Лимузината се отдръпна от бордюра"
  синоним:
 • оттегли
 • ,
 • отстъпление
 • ,
 • дръпни се
 • ,
 • дръпни назад
 • ,
 • отдръпнете се
 • ,
 • пенсионирам
 • ,
 • преместете се назад

4. Withdraw from circulation or from the market, as of bills, shares, and bonds

  synonym:
 • retire

4. Изтеглете от обращение или от пазара, като банкноти, акции и облигации

  синоним:
 • пенсионирам

5. Break from a meeting or gathering

 • "We adjourned for lunch"
 • "The men retired to the library"
  synonym:
 • adjourn
 • ,
 • withdraw
 • ,
 • retire

5. Почивка от среща или събиране

 • "Отложихме за обяд"
 • "Мъжете се оттеглиха в библиотеката"
  синоним:
 • отлагам
 • ,
 • оттегли
 • ,
 • пенсионирам

6. Make (someone) retire

 • "The director was retired after the scandal"
  synonym:
 • retire

6. Накарайте (някой) да се пенсионира

 • "Режисьорът беше пенсиониран след скандала"
  синоним:
 • пенсионирам

7. Dispose of (something no longer useful or needed)

 • "She finally retired that old coat"
  synonym:
 • retire

7. Изхвърлете (нещо, което вече не е полезно или необходимо)

 • "Тя най-накрая оттегли това старо палто"
  синоним:
 • пенсионирам

8. Lose interest

 • "He retired from life when his wife died"
  synonym:
 • retire
 • ,
 • withdraw

8. Загуби интерес

 • "Той се оттегли от живота, когато жена му почина"
  синоним:
 • пенсионирам
 • ,
 • оттегли

9. Cause to be out on a fielding play

  synonym:
 • put out
 • ,
 • retire

9. Причина да сте навън в игра на полето

  синоним:
 • изгасете
 • ,
 • пенсионирам

10. Cause to get out

 • "The pitcher retired three batters"
 • "The runner was put out at third base"
  synonym:
 • retire
 • ,
 • strike out

10. Причина да се измъкнем

 • "Потът оттегли трима биячи"
 • "Бегачът беше изваден на трета база"
  синоним:
 • пенсионирам
 • ,
 • зачеркнете

11. Prepare for sleep

 • "I usually turn in at midnight"
 • "He goes to bed at the crack of dawn"
  synonym:
 • go to bed
 • ,
 • turn in
 • ,
 • bed
 • ,
 • crawl in
 • ,
 • kip down
 • ,
 • hit the hay
 • ,
 • hit the sack
 • ,
 • sack out
 • ,
 • go to sleep
 • ,
 • retire

11. Пригответе се за сън

 • "Обикновено се предавам в полунощ"
 • "Той си ляга на разсъмване"
  синоним:
 • лягай си
 • ,
 • обърнете се
 • ,
 • легло
 • ,
 • пълзи в
 • ,
 • кип надолу
 • ,
 • удари сеното
 • ,
 • удари чувала
 • ,
 • изхвърлете
 • ,
 • отивай да спиш
 • ,
 • пенсионирам