Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "result" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "резултат" на български език

EnglishBulgarian

Result

[Резултат]
/rɪzəlt/

noun

1. A phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon

 • "The magnetic effect was greater when the rod was lengthwise"
 • "His decision had depressing consequences for business"
 • "He acted very wise after the event"
  synonym:
 • consequence
 • ,
 • effect
 • ,
 • outcome
 • ,
 • result
 • ,
 • event
 • ,
 • issue
 • ,
 • upshot

1. Явление, което следва и е причинено от някакво предишно явление

 • "Магнитният ефект беше по-голям, когато пръчката беше по дължина"
 • "Решението му имаше депресивни последици за бизнеса"
 • "Той се държеше много мъдро след събитието"
  синоним:
 • последица
 • ,
 • ефект
 • ,
 • резултат
 • ,
 • събитие
 • ,
 • проблем
 • ,
 • upshot

2. A statement that solves a problem or explains how to solve the problem

 • "They were trying to find a peaceful solution"
 • "The answers were in the back of the book"
 • "He computed the result to four decimal places"
  synonym:
 • solution
 • ,
 • answer
 • ,
 • result
 • ,
 • resolution
 • ,
 • solvent

2. Изявление, което решава проблем или обяснява как да се реши проблема

 • "Те се опитваха да намерят мирно решение"
 • "Отговорите бяха в задната част на книгата"
 • "Той изчисли резултата до четири десетични знака"
  синоним:
 • разтвор
 • ,
 • отговор
 • ,
 • резултат
 • ,
 • резолюция
 • ,
 • разтворител

3. Something that results

 • "He listened for the results on the radio"
  synonym:
 • result
 • ,
 • resultant
 • ,
 • final result
 • ,
 • outcome
 • ,
 • termination

3. Нещо, което води до това

 • "Той слушаше резултатите по радиото"
  синоним:
 • резултат
 • ,
 • в резултат
 • ,
 • краен резултат
 • ,
 • прекратяване

4. The semantic role of the noun phrase whose referent exists only by virtue of the activity denoted by the verb in the clause

  synonym:
 • resultant role
 • ,
 • result

4. Семантичната роля на съществителната фраза, чийто референт съществува само по силата на дейността, обозначена с глагола в клаузата

  синоним:
 • произтичаща роля
 • ,
 • резултат

verb

1. Issue or terminate (in a specified way, state, etc.)

 • End
 • "Result in tragedy"
  synonym:
 • result
 • ,
 • ensue

1. Издава или прекратява ( по определен начин, състояние и т.н. )

 • Край
 • "Резултат от трагедия"
  синоним:
 • резултат
 • ,
 • последващо

2. Have as a result or residue

 • "The water left a mark on the silk dress"
 • "Her blood left a stain on the napkin"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • result
 • ,
 • lead

2. Имат в резултат или остатък

 • "„водата остави отпечатък върху копринената рокля“"
 • "Кръвта й остави петно по салфетката"
  синоним:
 • отпуск
 • ,
 • резултат
 • ,
 • олово

3. Come about or follow as a consequence

 • "Nothing will result from this meeting"
  synonym:
 • result

3. Възникват или следват като следствие

 • "Нищо няма да бъде резултат от тази среща"
  синоним:
 • резултат

Examples of using

You should have the test done again. The result may have been a false positive.
Добре е да си направиш теста отново. Позитивният резултат може да е грешен.
It looks like they're satisfied with the result.
Изглежда, че те са доволни от резултата.
He is satisfied with the result.
Той е удовлетворен от резултата.