Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "restoration" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "реставрация" на български език

EnglishBulgarian

Restoration

[Възстановяване]
/rɛstəreʃən/

noun

1. The reign of charles ii in england

 • 1660-1685
  synonym:
 • Restoration

1. Управлението на чарлз ii в англия

 • 1660-1685
  синоним:
 • Възстановяване

2. The act of restoring something or someone to a satisfactory state

  synonym:
 • restoration

2. Актът на възстановяване на нещо или някого в задоволително състояние

  синоним:
 • възстановяване

3. Getting something back again

 • "Upon the restitution of the book to its rightful owner the child was given a tongue lashing"
  synonym:
 • restitution
 • ,
 • return
 • ,
 • restoration
 • ,
 • regaining

3. Да си върнеш нещо отново

 • "При връщането на книгата на законния й собственик на детето му беше набит език"
  синоним:
 • реституция
 • ,
 • връщане
 • ,
 • възстановяване
 • ,
 • възвръщане

4. The state of being restored to its former good condition

 • "The inn was a renovation of a colonial house"
  synonym:
 • renovation
 • ,
 • restoration
 • ,
 • refurbishment

4. Състоянието на възстановяване на предишното му добро състояние

 • "Ханът беше ремонт на колониална къща"
  синоним:
 • ремонт
 • ,
 • възстановяване
 • ,
 • обновяване

5. Some artifact that has been restored or reconstructed

 • "The restoration looked exactly like the original"
  synonym:
 • restoration

5. Някакъв артефакт, който е възстановен или реконструиран

 • "Реставрацията изглеждаше точно като оригинала"
  синоним:
 • възстановяване

6. A model that represents the landscape of a former geological age or that represents and extinct animal etc.

  synonym:
 • restoration

6. Модел, който представя ландшафта от предишна геоложка епоха или който представлява изчезнало животно и т.н.

  синоним:
 • възстановяване

7. The re-establishment of the british monarchy in 1660

  synonym:
 • Restoration

7. Възстановяването на британската монархия през 1660 г

  синоним:
 • Възстановяване