Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "residential" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "жилищен" на български език

EnglishBulgarian

Residential

[Жилищен]
/rɛzɪdɛnʃəl/

adjective

1. Used or designed for residence or limited to residences

 • "A residential hotel"
 • "A residential quarter"
 • "A residential college"
 • "Residential zoning"
  synonym:
 • residential

1. Използвани или проектирани за пребиваване или ограничени до резиденции

 • "Жилищен хотел"
 • "Жилищен квартал"
 • "Жилищен колеж"
 • "Жилищно зониране"
  синоним:
 • жилищен

2. Of or relating to or connected with residence

 • "A residential requirement for the doctorate"
  synonym:
 • residential

2. На или свързани с или свързани с пребиваване

 • "Жилищно изискване за докторат"
  синоним:
 • жилищен