Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "repellent" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "отблъскващ" на български език

EnglishBulgarian

Repellent

[Отвратителен]
/rɪpɛlənt/

noun

1. A compound with which fabrics are treated to repel water

  synonym:
 • repellent
 • ,
 • repellant

1. Съединение, с което тъканите се обработват за отблъскване на вода

  синоним:
 • отблъскващ

2. A chemical substance that repels animals

  synonym:
 • repellent
 • ,
 • repellant

2. Химическо вещество, което отблъсква животните

  синоним:
 • отблъскващ

3. The power to repel

 • "She knew many repellents to his advances"
  synonym:
 • repellent
 • ,
 • repellant

3. Силата за отблъскване

 • "Тя знаеше много репеленти за напредъка му"
  синоним:
 • отблъскващ

adjective

1. Serving or tending to repel

 • "He became rebarbative and prickly and spiteful"
 • "I find his obsequiousness repellent"
  synonym:
 • rebarbative
 • ,
 • repellent
 • ,
 • repellant

1. Сервиране или тенденция към отблъскване

 • "Той стана ребарбативен и бодлив и злобен"
 • "„намирам неговата натрапчивост за отблъскваща“"
  синоним:
 • ребарбатив
 • ,
 • отблъскващ

2. Highly offensive

 • Arousing aversion or disgust
 • "A disgusting smell"
 • "Distasteful language"
 • "A loathsome disease"
 • "The idea of eating meat is repellent to me"
 • "Revolting food"
 • "A wicked stench"
  synonym:
 • disgusting
 • ,
 • disgustful
 • ,
 • distasteful
 • ,
 • foul
 • ,
 • loathly
 • ,
 • loathsome
 • ,
 • repellent
 • ,
 • repellant
 • ,
 • repelling
 • ,
 • revolting
 • ,
 • skanky
 • ,
 • wicked
 • ,
 • yucky

2. Силно обидно

 • Възбуждаща отвращение или отвращение
 • "Отвратителна миризма"
 • "Неприятен език"
 • "Отвратителна болест"
 • "Идеята да ям месо ми е отблъскваща"
 • "Въртяща храна"
 • "Нечестива воня"
  синоним:
 • отвратителен
 • ,
 • неприятен
 • ,
 • фалш
 • ,
 • отблъскващ
 • ,
 • бунт
 • ,
 • скандален
 • ,
 • нечестив
 • ,
 • yucky

3. Incapable of absorbing or mixing with

 • "A water-repellent fabric"
 • "Plastic highly resistant to steam and water"
  synonym:
 • repellent
 • ,
 • resistant

3. Неспособен да абсорбира или смесва

 • "Водоотблъскваща материя"
 • "Пластмасова високо устойчива на пара и вода"
  синоним:
 • отблъскващ
 • ,
 • устойчив