Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "repeater" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "повторител" на български език

EnglishBulgarian

Repeater

[Повторно устройство]
/rɪpitər/

noun

1. A person who repeats

 • "The audience consisted largely of repeaters who had seen the movie many times"
  synonym:
 • repeater

1. Човек, който повтаря

 • "Публиката се състоеше предимно от ретранслатори, които са гледали филма много пъти"
  синоним:
 • ретранслатор

2. Someone who is repeatedly arrested for criminal behavior (especially for the same criminal behavior)

  synonym:
 • recidivist
 • ,
 • repeater
 • ,
 • habitual criminal

2. Някой, който многократно е арестуван за престъпно поведение (особено за същото престъпно поведение)

  синоним:
 • рецидивист
 • ,
 • ретранслатор
 • ,
 • обичайно престъпно

3. A firearm that can fire several rounds without reloading

  synonym:
 • repeating firearm
 • ,
 • repeater

3. Огнестрелно оръжие, което може да изстреля няколко изстрела без презареждане

  синоним:
 • повтарящо се огнестрелно оръжие
 • ,
 • ретранслатор

4. (electronics) electronic device that amplifies a signal before transmitting it again

 • "Repeaters can be used in computer networks to extend cabling distances"
  synonym:
 • repeater

4. (електроника) електронно устройство, което усилва сигнал, преди да го предаде отново

 • "Повторителите могат да се използват в компютърни мрежи за удължаване на кабелните разстояния"
  синоним:
 • ретранслатор