Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remote" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "дистанционно" на български език

EnglishBulgarian

Remote

[Дистанционно]
/rɪmoʊt/

noun

1. A device that can be used to control a machine or apparatus from a distance

 • "He lost the remote for his tv"
  synonym:
 • remote control
 • ,
 • remote

1. Устройство, което може да се използва за управление на машина или апарат от разстояние

 • "Той загуби дистанционното за телевизора си"
  синоним:
 • дистанционно управление
 • ,
 • отдалечен

adjective

1. Located far away spatially

 • "Distant lands"
 • "Remote stars"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote

1. Разположен далеч пространствено

 • "Далечни земи"
 • "Отдалечени звезди"
  синоним:
 • далечен
 • ,
 • отдалечен

2. Very unlikely

 • "An outside chance"
 • "A remote possibility"
 • "A remote contingency"
  synonym:
 • outside
 • ,
 • remote

2. Много малко вероятно

 • "Външен шанс"
 • "Отдалечена възможност"
 • "Отдалечен случай"
  синоним:
 • отвън
 • ,
 • отдалечен

3. Separate or apart in time

 • "Distant events"
 • "The remote past or future"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote
 • ,
 • removed

3. Отделно или разделено във времето

 • "Далечни събития"
 • "Отдалеченото минало или бъдеще"
  синоним:
 • далечен
 • ,
 • отдалечен
 • ,
 • отстранен

4. Inaccessible and sparsely populated

  synonym:
 • outback(a)
 • ,
 • remote

4. Недостъпни и слабо населени

  синоним:
 • отстъпник ( a )
 • ,
 • отдалечен

5. Far apart in relevance or relationship or kinship

 • "A distant cousin"
 • "A remote relative"
 • "A distant likeness"
 • "Considerations entirely removed (or remote) from politics"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote

5. Далеч един от друг по отношение на уместност или връзка или родство

 • "Далечен братовчед"
 • "Отдалечен роднина"
 • "Далечно подобие"
 • "Съображения изцяло премахнати ( или отдалечени ) от политиката"
  синоним:
 • далечен
 • ,
 • отдалечен