Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Release на български език

EnglishBulgarian

Release

/rilis/

noun

1. Merchandise issued for sale or public showing (especially a record or film)

 • "A new release from the london symphony orchestra"
  synonym:
 • release

1. Стоки, издадени за продажба или публични, показващи ( особено запис или филм )

 • "Ново издание от лондонския симфоничен оркестър"
синоним:
 • освобождаване

2. The act of liberating someone or something

  synonym:
 • liberation
 • ,
 • release
 • ,
 • freeing

2. Актът на освобождаване на някого или нещо подобно

синоним:
 • освобождение,
 • освобождаване,
 • освобождаване

3. A process that liberates or discharges something

 • "There was a sudden release of oxygen"
 • "The release of iodine from the thyroid gland"
  synonym:
 • release

3. Процес, който освобождава или изхвърля нещо

 • "Има внезапно освобождаване на кислород"
 • "Освобождаването на йод от щитовидната жлеза"
синоним:
 • освобождаване

4. An announcement distributed to members of the press in order to supplement or replace an oral presentation

  synonym:
 • handout
 • ,
 • press release
 • ,
 • release

4. Съобщение, разпространено до членовете на пресата с цел допълване или замяна на устно представяне

синоним:
 • раздаване,
 • прессъобщение,
 • освобождаване

5. The termination of someone's employment (leaving them free to depart)

  synonym:
 • dismissal
 • ,
 • dismission
 • ,
 • discharge
 • ,
 • firing
 • ,
 • liberation
 • ,
 • release
 • ,
 • sack
 • ,
 • sacking

5. Прекратяването на нечия работа ( оставяйки ги свободни да заминат )

синоним:
 • уволнение,
 • недопускане,
 • изхвърляне,
 • стрелба,
 • освобождение,
 • освобождаване,
 • чувал,
 • уволнение

6. Euphemistic expressions for death

 • "Thousands mourned his passing"
  synonym:
 • passing
 • ,
 • loss
 • ,
 • departure
 • ,
 • exit
 • ,
 • expiration
 • ,
 • going
 • ,
 • release

6. Евфемични изрази за смъртта

 • "Хиляди скърбяха за преминаването му"
синоним:
 • минаващ,
 • загуба,
 • тръгване,
 • изход,
 • изтичане,
 • тръгвам,
 • освобождаване

7. A legal document evidencing the discharge of a debt or obligation

  synonym:
 • acquittance
 • ,
 • release

7. Правен документ, доказващ освобождаването от дълг или задължение

синоним:
 • оправдателна присъда,
 • освобождаване

8. A device that when pressed will release part of a mechanism

  synonym:
 • release
 • ,
 • button

8. Устройство, което при натискане ще освободи част от механизъм

синоним:
 • освобождаване,
 • бутон

9. Activity that frees or expresses creative energy or emotion

 • "She had no other outlet for her feelings"
 • "He gave vent to his anger"
  synonym:
 • release
 • ,
 • outlet
 • ,
 • vent

9. Дейност, която освобождава или изразява творческа енергия или емоция

 • "Тя нямаше друг изход за чувствата си"
 • "Той даде отдушник на гнева си"
синоним:
 • освобождаване,
 • изход,
 • отдушник

10. The act of allowing a fluid to escape

  synonym:
 • spill
 • ,
 • spillage
 • ,
 • release

10. Актът за допускане на течност да избяга

синоним:
 • разлив,
 • разливане,
 • освобождаване

11. A formal written statement of relinquishment

  synonym:
 • release
 • ,
 • waiver
 • ,
 • discharge

11. Официално писмено изявление за отказ

синоним:
 • освобождаване,
 • отказ,
 • изхвърляне

12. (music) the act or manner of terminating a musical phrase or tone

  synonym:
 • release
 • ,
 • tone ending

12. ( музика ) актът или начинът на прекратяване на музикална фраза или тон

синоним:
 • освобождаване,
 • тон край

verb

1. Release, as from one's grip

 • "Let go of the door handle, please!"
 • "Relinquish your grip on the rope--you won't fall"
  synonym:
 • let go of
 • ,
 • let go
 • ,
 • release
 • ,
 • relinquish

1. Освобождаване, като от хватката

 • "Пусни дръжката на вратата, моля те!"
 • "Ограничете сцеплението си с въжето - няма да паднете"
синоним:
 • пусни,
 • пусни,
 • освобождаване,
 • отстъпвам

2. Grant freedom to

 • Free from confinement
  synonym:
 • free
 • ,
 • liberate
 • ,
 • release
 • ,
 • unloose
 • ,
 • unloosen
 • ,
 • loose

2. Предоставяне на свобода на

 • Без затвор
синоним:
 • безплатно,
 • освободи,
 • освобождаване,
 • нехлабав,
 • unloosen,
 • хлабав

3. Let (something) fall or spill from a container

 • "Turn the flour onto a plate"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • release

3. Нека ( нещо ) да падне или да се разлее от контейнер

 • "Обърнете брашното в чиния"
синоним:
 • завой,
 • освобождаване

4. Prepare and issue for public distribution or sale

 • "Publish a magazine or newspaper"
  synonym:
 • publish
 • ,
 • bring out
 • ,
 • put out
 • ,
 • issue
 • ,
 • release

4. Подгответе и издайте за публично разпространение или продажба

 • "„публикуване на списание или вестник“"
синоним:
 • публикуване,
 • извади,
 • пусни,
 • проблем,
 • освобождаване

5. Eliminate (a substance)

 • "Combustion products are exhausted in the engine"
 • "The plant releases a gas"
  synonym:
 • exhaust
 • ,
 • discharge
 • ,
 • expel
 • ,
 • eject
 • ,
 • release

5. Елиминира ( вещество )

 • "Продуктите за горене се изчерпват в двигателя"
 • "Заводът отделя газ"
синоним:
 • отработените газове,
 • изхвърляне,
 • експулсиране,
 • изхвърляне,
 • освобождаване

6. Generate and separate from cells or bodily fluids

 • "Secrete digestive juices"
 • "Release a hormone into the blood stream"
  synonym:
 • secrete
 • ,
 • release

6. Генерират и отделят от клетки или телесни течности

 • "Секретни храносмилателни сокове"
 • "Освободете хормон в кръвния поток"
синоним:
 • secrete,
 • освобождаване

7. Make (information) available for publication

 • "Release the list with the names of the prisoners"
  synonym:
 • free
 • ,
 • release

7. Направи ( информация ) достъпна за публикуване

 • "Освободете списъка с имената на затворниците"
синоним:
 • безплатно,
 • освобождаване

8. Part with a possession or right

 • "I am relinquishing my bedroom to the long-term house guest"
 • "Resign a claim to the throne"
  synonym:
 • release
 • ,
 • relinquish
 • ,
 • resign
 • ,
 • free
 • ,
 • give up

8. Част с притежание или право

 • "„преотстъпвам спалнята си на дългосрочния гост на къщата“"
 • "Оставка на претенция за престола"
синоним:
 • освобождаване,
 • отстъпвам,
 • оставка,
 • безплатно,
 • предавам

9. Release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or physical decomposition

  synonym:
 • release
 • ,
 • free
 • ,
 • liberate

9. Освобождаване ( газ или енергия ) в резултат на химическа реакция или физическо разлагане

синоним:
 • освобождаване,
 • безплатно,
 • освободи

10. Make (assets) available

 • "Release the holdings in the dictator's bank account"
  synonym:
 • unblock
 • ,
 • unfreeze
 • ,
 • free
 • ,
 • release

10. Направи ( активи ) на разположение

 • "Освободете дяловете в банковата сметка на диктатора"
синоним:
 • отблокиране,
 • размразяване,
 • безплатно,
 • освобождаване