Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "red" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "червен" на български език

EnglishBulgarian

Red

[Червен]
/rɛd/

noun

1. Red color or pigment

 • The chromatic color resembling the hue of blood
  synonym:
 • red
 • ,
 • redness

1. Червен цвят или пигмент

 • Хроматичният цвят, наподобяващ оттенъка на кръвта
  синоним:
 • червено
 • ,
 • зачервяване

2. A tributary of the mississippi river that flows eastward from texas along the southern boundary of oklahoma and through louisiana

  synonym:
 • Red
 • ,
 • Red River

2. Приток на река мисисипи, която тече на изток от тексас по южната граница на оклахома и през луизиана

  синоним:
 • Червен
 • ,
 • Червена река

3. Emotionally charged terms used to refer to extreme radicals or revolutionaries

  synonym:
 • Bolshevik
 • ,
 • Marxist
 • ,
 • red
 • ,
 • bolshie
 • ,
 • bolshy

3. Емоционално заредени термини, използвани за обозначаване на крайни радикали или революционери

  синоним:
 • Болшевишки
 • ,
 • Марксист
 • ,
 • червено
 • ,
 • болши

4. The amount by which the cost of a business exceeds its revenue

 • "The company operated at a loss last year"
 • "The company operated in the red last year"
  synonym:
 • loss
 • ,
 • red ink
 • ,
 • red

4. Сумата, с която цената на един бизнес надвишава приходите му

 • "Компанията работеше на загуба миналата година"
 • "Компанията оперира на червено миналата година"
  синоним:
 • загуба
 • ,
 • червено мастило
 • ,
 • червено

adjective

1. Of a color at the end of the color spectrum (next to orange)

 • Resembling the color of blood or cherries or tomatoes or rubies
  synonym:
 • red
 • ,
 • reddish
 • ,
 • ruddy
 • ,
 • blood-red
 • ,
 • carmine
 • ,
 • cerise
 • ,
 • cherry
 • ,
 • cherry-red
 • ,
 • crimson
 • ,
 • ruby
 • ,
 • ruby-red
 • ,
 • scarlet

1. На цвят в края на цветовия спектър (до оранжево)

 • Наподобяващи цвета на кръв или череши или домати или рубини
  синоним:
 • червено
 • ,
 • червеникав
 • ,
 • румен
 • ,
 • кървавочервен
 • ,
 • кармин
 • ,
 • cerise
 • ,
 • череша
 • ,
 • черешово-червено
 • ,
 • пурпурно
 • ,
 • руби
 • ,
 • рубиненочервено
 • ,
 • алено

2. Characterized by violence or bloodshed

 • "Writes of crimson deeds and barbaric days"- andrea parke
 • "Fann'd by conquest's crimson wing"- thomas gray
 • "Convulsed with red rage"- hudson strode
  synonym:
 • crimson
 • ,
 • red
 • ,
 • violent

2. Характеризира се с насилие или кръвопролития

 • "Писания на пурпурни дела и варварски дни" - андреа парк
 • "Fann'd by conquest's crimson wing" - томас грей
 • "Притиснат от червена ярост" - хъдсън строд
  синоним:
 • пурпурно
 • ,
 • червено
 • ,
 • насилствен

3. (especially of the face) reddened or suffused with or as if with blood from emotion or exertion

 • "Crimson with fury"
 • "Turned red from exertion"
 • "With puffy reddened eyes"
 • "Red-faced and violent"
 • "Flushed (or crimson) with embarrassment"
  synonym:
 • crimson
 • ,
 • red
 • ,
 • reddened
 • ,
 • red-faced
 • ,
 • flushed

3. (особено на лицето) зачервени или пропити с или сякаш с кръв от емоция или усилие

 • "Кръмсън с ярост"
 • "Почервеня от усилие"
 • "С подпухнали зачервени очи"
 • "„червено лице и насилие“"
 • "Изчервен (или пурпурен) от смущение"
  синоним:
 • пурпурно
 • ,
 • червено
 • ,
 • зачервен
 • ,
 • червенолики

Examples of using

Mary is wearing a beautiful red dress.
Мери носи красива червена рокля.
She wore a red blouse.
Тя носеше червена блуза.
Country girls like to cut red paper into peach and plum blossoms and paste them onto doors and windows.
Момичета от провинцията обичат да изрязват прасковени и сливови цветчета от червена хартия и да ги лепят по врати и прозорци.