Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reckoning" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "рекониране" на български език

EnglishBulgarian

Reckoning

[Преброяване]
/rɛkənɪŋ/

noun

1. Problem solving that involves numbers or quantities

  synonym:
 • calculation
 • ,
 • computation
 • ,
 • figuring
 • ,
 • reckoning

1. Решаване на проблеми, което включва числа или количества

  синоним:
 • изчисление
 • ,
 • измисляне
 • ,
 • смятане

2. A bill for an amount due

  synonym:
 • reckoning
 • ,
 • tally

2. Сметка за дължима сума

  синоним:
 • смятане
 • ,
 • Tally

3. The act of counting

 • Reciting numbers in ascending order
 • "The counting continued for several hours"
  synonym:
 • count
 • ,
 • counting
 • ,
 • numeration
 • ,
 • enumeration
 • ,
 • reckoning
 • ,
 • tally

3. Актът на броене

 • Рецитиране на числа във възходящ ред
 • "Броенето продължи няколко часа"
  синоним:
 • брой
 • ,
 • броене
 • ,
 • номериране
 • ,
 • изброяване
 • ,
 • смятане
 • ,
 • Tally