Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Rear на български език

EnglishBulgarian

Rear

/rɪr/

noun

1. The back of a military formation or procession

 • "Infantrymen were in the rear"
  synonym:
 • rear

1. Гърба на военна формация или шествие

 • "Пехотинците бяха отзад"
синоним:
 • заден

2. The side of an object that is opposite its front

 • "His room was toward the rear of the hotel"
  synonym:
 • rear
 • ,
 • backside
 • ,
 • back end

2. Страната на обект, която е противоположна на предната му страна

 • "Стаята му беше към задната част на хотела"
синоним:
 • заден,
 • отзад,
 • заден край

3. The part of something that is furthest from the normal viewer

 • "He stood at the back of the stage"
 • "It was hidden in the rear of the store"
  synonym:
 • back
 • ,
 • rear

3. Частта от нещо, което е най-отдалечено от нормалния зрител

 • "Той стоеше в задната част на сцената"
 • "Беше скрито в задната част на магазина"
синоним:
 • обратно,
 • заден

4. The fleshy part of the human body that you sit on

 • "He deserves a good kick in the butt"
 • "Are you going to sit on your fanny and do nothing?"
  synonym:
 • buttocks
 • ,
 • nates
 • ,
 • arse
 • ,
 • butt
 • ,
 • backside
 • ,
 • bum
 • ,
 • buns
 • ,
 • can
 • ,
 • fundament
 • ,
 • hindquarters
 • ,
 • hind end
 • ,
 • keister
 • ,
 • posterior
 • ,
 • prat
 • ,
 • rear
 • ,
 • rear end
 • ,
 • rump
 • ,
 • stern
 • ,
 • seat
 • ,
 • tail
 • ,
 • tail end
 • ,
 • tooshie
 • ,
 • tush
 • ,
 • bottom
 • ,
 • behind
 • ,
 • derriere
 • ,
 • fanny
 • ,
 • ass

4. Месестата част на човешкото тяло, върху която седите

 • "Той заслужава добър ритник в дупето"
 • "Ще седнеш ли на своята фани и няма да правиш нищо?"
синоним:
 • дупето,
 • Нейтс,
 • задник,
 • дупе,
 • отзад,
 • удрям,
 • кифлички,
 • може,
 • основата,
 • задни части,
 • заден край,
 • Кийстър,
 • задънена,
 • Прат,
 • заден,
 • заден край,
 • буца,
 • кърмата,
 • седалка,
 • опашка,
 • опашен край,
 • Тоши,
 • туш,
 • дъно,
 • зад,
 • derriere,
 • Фани,
 • задник

5. The side that goes last or is not normally seen

 • "He wrote the date on the back of the photograph"
  synonym:
 • rear
 • ,
 • back

5. Страната, която е последна или не се вижда нормално

 • "Той написа датата на гърба на снимката"
синоним:
 • заден,
 • обратно

verb

1. Stand up on the hind legs, of quadrupeds

 • "The horse reared in terror"
  synonym:
 • rear
 • ,
 • rise up

1. Изправете се на задните крака, на четириноги

 • "„конят, отгледан в ужас“"
синоним:
 • заден,
 • възход

2. Bring up

 • "Raise a family"
 • "Bring up children"
  synonym:
 • rear
 • ,
 • raise
 • ,
 • bring up
 • ,
 • nurture
 • ,
 • parent

2. Възпитавам

 • "Повдигнете семейство"
 • "Отглеждане на деца"
синоним:
 • заден,
 • повишаване,
 • възпитавам,
 • подхранване,
 • родител

3. Rise up

 • "The building rose before them"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • lift
 • ,
 • rear

3. Възход

 • "„сградата се издигна пред тях“"
синоним:
 • възход,
 • повдигане,
 • заден

4. Cause to rise up

  synonym:
 • rear
 • ,
 • erect

4. Причина за издигане

синоним:
 • заден,
 • изправен

5. Construct, build, or erect

 • "Raise a barn"
  synonym:
 • raise
 • ,
 • erect
 • ,
 • rear
 • ,
 • set up
 • ,
 • put up

5. Конструирайте, изграждайте или изправете

 • "„повдигнете плевня“"
синоним:
 • повишаване,
 • изправен,
 • заден,
 • настроена,
 • слагам

adjective

1. Located in or toward the back or rear

 • "The chair's rear legs"
 • "The rear door of the plane"
 • "On the rearward side"
  synonym:
 • rear(a)
 • ,
 • rearward(a)

1. Разположени в или към гърба или отзад

 • "Задните крака на стола"
 • "Задната врата на самолета"
 • "От задната страна"
синоним:
 • отзад ( a ),
 • назад ( a )