Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Raw на български език

EnglishBulgarian

Raw

/rɑ/

noun

1. Informal terms for nakedness

 • "In the raw"
 • "In the altogether"
 • "In his birthday suit"
  synonym:
 • raw
 • ,
 • altogether
 • ,
 • birthday suit

1. Неформални условия за голота

 • "В сурово"
 • "В цялост"
 • "В костюма му за рожден ден"
синоним:
 • суров,
 • напълно,
 • костюм за рожден ден

adjective

1. (used especially of commodities) being unprocessed or manufactured using only simple or minimal processes

 • "Natural yogurt"
 • "Natural produce"
 • "Raw wool"
 • "Raw sugar"
 • "Bales of rude cotton"
  synonym:
 • natural
 • ,
 • raw(a)
 • ,
 • rude(a)

1. ( използва се особено за стоки ), които са непреработени или произведени само с прости или минимални процеси

 • "Естествено кисело мляко"
 • "Естествена продукция"
 • "Сурова вълна"
 • "Сурова захар"
 • "Бали от груб памук"
синоним:
 • естествен,
 • суров ( a ),
 • груб ( a )

2. Having the surface exposed and painful

 • "A raw wound"
  synonym:
 • raw

2. Излагане на повърхността и болезнено

 • "Сурова рана"
синоним:
 • суров

3. Not treated with heat to prepare it for eating

  synonym:
 • raw

3. Не се третира с топлина, за да се подготви за ядене

синоним:
 • суров

4. Not processed or refined

 • "Raw sewage"
  synonym:
 • raw

4. Не се обработва или рафинира

 • "Сурова канализация"
синоним:
 • суров

5. Devoid of elaboration or diminution or concealment

 • Bare and pure
 • "Naked ambition"
 • "Raw fury"
 • "You may kill someone someday with your raw power"
  synonym:
 • naked
 • ,
 • raw

5. Лишени от изработване или намаляване или укриване

 • Голи и чисти
 • "Гола амбиция"
 • "Сурова ярост"
 • "Може да убиеш някого със суровата си сила"
синоним:
 • гол,
 • суров

6. Brutally unfair or harsh

 • "Received raw treatment from his friends"
 • "A raw deal"
  synonym:
 • raw

6. Брутално несправедлив или суров

 • "Получи сурово лечение от приятелите си"
 • "Сурова сделка"
синоним:
 • суров

7. Not processed or subjected to analysis

 • "Raw data"
 • "The raw cost of production"
 • "Only the crude vital statistics"
  synonym:
 • crude
 • ,
 • raw

7. Не се обработва или подлага на анализ

 • "Сурови данни"
 • "Суровите производствени разходи"
 • "Само грубата жизненоважна статистика"
синоним:
 • суров,
 • суров

8. Untempered and unrefined

 • "Raw talent"
 • "Raw beauty"
  synonym:
 • raw

8. Невредим и нерафиниран

 • "Суров талант"
 • "Сурова красота"
синоним:
 • суров

9. Hurting

 • "The tender spot on his jaw"
  synonym:
 • sensitive
 • ,
 • sore
 • ,
 • raw
 • ,
 • tender

9. Боли

 • "Нежното място на челюстта му"
синоним:
 • чувствителен,
 • възпалена,
 • суров,
 • търг

10. Unpleasantly cold and damp

 • "Bleak winds of the north atlantic"
  synonym:
 • bleak
 • ,
 • cutting
 • ,
 • raw

10. Неприятно студено и влажно

 • "Мрачни ветрове на северния атлантически океан"
синоним:
 • мрачен,
 • рязане,
 • суров

11. Used of wood and furniture

 • "Raw wood"
  synonym:
 • raw(a)
 • ,
 • unsanded

11. Използвани от дърво и мебели

 • "Сурова дървесина"
синоним:
 • суров ( a ),
 • невзрачен

12. Lacking training or experience

 • "The new men were eager to fight"
 • "Raw recruits"
  synonym:
 • raw
 • ,
 • new

12. Липсва обучение или опит

 • "Новите мъже нямаха търпение да се бият"
 • "Сурови новобранци"
синоним:
 • суров,
 • нов

13. (used informally) completely unclothed

  synonym:
 • bare-assed
 • ,
 • bare-ass
 • ,
 • in the altogether
 • ,
 • in the buff
 • ,
 • in the raw
 • ,
 • raw
 • ,
 • peeled
 • ,
 • naked as a jaybird
 • ,
 • stark naked

13. ( използва се неофициално ) напълно невредим

синоним:
 • голи задници,
 • Голи задник,
 • в общо,
 • в буфа,
 • в сурово,
 • суров,
 • обелен,
 • гол като джейбирд,
 • строг гол

Examples of using

The ship transports raw materials from Indonesia.
Корабът транспортира суровини от Индонезия.
Can you eat raw oysters?
Можеш ли да ядеш сурови стриди?