Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Ramp на български език

EnglishBulgarian

Ramp

/ræmp/

noun

1. An inclined surface connecting two levels

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • incline

1. Наклонена повърхност, свързваща две нива

  синоним:
 • рампа
 • ,
 • наклон

2. North american perennial having a slender bulb and whitish flowers

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • wild leek
 • ,
 • Allium tricoccum

2. Северноамерикански многогодишен, имащ стройна крушка и белезникави цветя

  синоним:
 • рампа
 • ,
 • див праз
 • ,
 • Allium tricoccum

3. A movable staircase that passengers use to board or leave an aircraft

  synonym:
 • ramp

3. Подвижно стълбище, което пътниците използват за качване или напускане на самолет

  синоним:
 • рампа

verb

1. Behave violently, as if in state of a great anger

  synonym:
 • ramp
 • ,
 • rage
 • ,
 • storm

1. Държат се насилствено, сякаш в състояние на голям гняв

  синоним:
 • рампа
 • ,
 • ярост
 • ,
 • буря

2. Furnish with a ramp

 • "The ramped auditorium"
  synonym:
 • ramp

2. Обзавеждане с рампа

 • "„разгневената аудитория“"
  синоним:
 • рампа

3. Be rampant

 • "The lion is rampant in this heraldic depiction"
  synonym:
 • ramp

3. Бъди разярен

 • "Лъвът е разярен в това хералдическо изобразяване"
  синоним:
 • рампа

4. Creep up -- used especially of plants

 • "The roses ramped over the wall"
  synonym:
 • ramp

4. Пълзене нагоре - използва се особено за растенията

 • "„розите се нахвърлиха над стената“"
  синоним:
 • рампа

5. Stand with arms or forelegs raised, as if menacing

  synonym:
 • ramp

5. Застанете с вдигнати ръце или предни крака, сякаш заплашително

  синоним:
 • рампа