Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ram" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "рамка" на български език

EnglishBulgarian

Ram

[Ram]
/ræm/

noun

1. The most common computer memory which can be used by programs to perform necessary tasks while the computer is on

 • An integrated circuit memory chip allows information to be stored or accessed in any order and all storage locations are equally accessible
  synonym:
 • random-access memory
 • ,
 • random access memory
 • ,
 • random memory
 • ,
 • RAM
 • ,
 • read/write memory

1. Най-често срещаната компютърна памет, която може да се използва от програми за изпълнение на необходимите задачи, докато компютърът е включен

 • Чип на паметта с интегрална схема позволява да се съхранява или достъп до информация във всеки ред и всички места за съхранение са еднакво достъпни
  синоним:
 • памет с произволен достъп
 • ,
 • памет за случаен достъп
 • ,
 • случайна памет
 • ,
 • RAM
 • ,
 • памет за четене / запис

2. (astrology) a person who is born while the sun is in aries

  synonym:
 • Aries
 • ,
 • Ram

2. ( астрология ) човек, който се ражда, докато слънцето е в овен

  синоним:
 • Овен
 • ,
 • Ram

3. The first sign of the zodiac which the sun enters at the vernal equinox

 • The sun is in this sign from about march 21 to april 19
  synonym:
 • Aries
 • ,
 • Aries the Ram
 • ,
 • Ram

3. Първият признак на зодиака, в който слънцето влиза при весенното равноденствие

 • Слънцето е в този знак от около 21 март до 19 април
  синоним:
 • Овен
 • ,
 • Овен Рам
 • ,
 • Ram

4. A tool for driving or forcing something by impact

  synonym:
 • ram

4. Инструмент за шофиране или принуждаване на нещо чрез удар

  синоним:
 • Овен

5. Uncastrated adult male sheep

 • "A british term is `tup'"
  synonym:
 • ram
 • ,
 • tup

5. Некастрирани възрастни мъжки овце

 • "Британски термин е" tup'"
  синоним:
 • Овен
 • ,
 • Tup

verb

1. Strike or drive against with a heavy impact

 • "Ram the gate with a sledgehammer"
 • "Pound on the door"
  synonym:
 • ram
 • ,
 • ram down
 • ,
 • pound

1. Удар или шофиране срещу тежко въздействие

 • "Оградете портата с кувалда"
 • "Килограм на вратата"
  синоним:
 • Овен
 • ,
 • овен надолу
 • ,
 • лира

2. Force into or from an action or state, either physically or metaphorically

 • "She rammed her mind into focus"
 • "He drives me mad"
  synonym:
 • force
 • ,
 • drive
 • ,
 • ram

2. Сила в или от действие или състояние, физически или метафорично

 • "„тя накара ума си във фокус“"
 • "Той ме подлудява"
  синоним:
 • сила
 • ,
 • карам
 • ,
 • Овен

3. Undergo damage or destruction on impact

 • "The plane crashed into the ocean"
 • "The car crashed into the lamp post"
  synonym:
 • crash
 • ,
 • ram

3. Претърпете повреда или унищожаване при удар

 • "Самолетът се разби в океана"
 • "„колата се блъсна в стълба на лампата“"
  синоним:
 • катастрофа
 • ,
 • Овен

4. Crowd or pack to capacity

 • "The theater was jampacked"
  synonym:
 • jam
 • ,
 • jampack
 • ,
 • ram
 • ,
 • chock up
 • ,
 • cram
 • ,
 • wad

4. Тълпа или пакет до капацитет

 • "Театърът беше задръстен"
  синоним:
 • сладко
 • ,
 • джампак
 • ,
 • Овен
 • ,
 • чукам
 • ,
 • набивам
 • ,
 • вата