Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "radiate" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "излъчвам" на български език

EnglishBulgarian

Radiate

[Излъчвам]
/rediət/

verb

1. Send out rays or waves

 • "The sun radiates heat"
  synonym:
 • radiate

1. Изпратете лъчи или вълни

 • "Слънцето излъчва топлина"
  синоним:
 • излъчвам

2. Send out real or metaphoric rays

 • "She radiates happiness"
  synonym:
 • radiate

2. Изпратете истински или метафорични лъчи

 • "Тя излъчва щастие"
  синоним:
 • излъчвам

3. Extend or spread outward from a center or focus or inward towards a center

 • "Spokes radiate from the hub of the wheel"
 • "This plants radiate spines in all directions"
  synonym:
 • radiate
 • ,
 • ray

3. Разширете или разпространете навън от център или фокус или навътре към център

 • "Спиците се излъчват от главината на колелото"
 • "Този растения излъчват бодли във всички посоки"
  синоним:
 • излъчвам
 • ,
 • рей

4. Have a complexion with a strong bright color, such as red or pink

 • "Her face glowed when she came out of the sauna"
  synonym:
 • glow
 • ,
 • beam
 • ,
 • radiate
 • ,
 • shine

4. Имат тен със силен ярък цвят, като червено или розово

 • "Лицето й светеше, когато излезе от сауната"
  синоним:
 • светене
 • ,
 • лъч
 • ,
 • излъчвам
 • ,
 • блясък

5. Cause to be seen by emitting light as if in rays

 • "The sun is radiating"
  synonym:
 • radiate

5. Причина да се вижда чрез излъчване на светлина като в лъчи

 • "Слънцето излъчва"
  синоним:
 • излъчвам

6. Experience a feeling of well-being or happiness, as from good health or an intense emotion

 • "She was beaming with joy"
 • "Her face radiated with happiness"
  synonym:
 • glow
 • ,
 • beam
 • ,
 • radiate
 • ,
 • shine

6. Изпитайте чувство на благополучие или щастие, като от добро здраве или силна емоция

 • "Тя грееше от радост"
 • "Лицето й излъчваше щастие"
  синоним:
 • светене
 • ,
 • лъч
 • ,
 • излъчвам
 • ,
 • блясък

7. Issue or emerge in rays or waves

 • "Heat radiated from the metal box"
  synonym:
 • radiate

7. Издавайте или се появявайте в лъчи или вълни

 • "Топлина, излъчвана от металната кутия"
  синоним:
 • излъчвам

8. Spread into new habitats and produce variety or variegate

 • "The plants on this island diversified"
  synonym:
 • diversify
 • ,
 • radiate

8. Разпространете се в нови местообитания и произвеждайте разнообразие или разнообразие

 • "Растенията на този остров се разнообразиха"
  синоним:
 • разнообразявам
 • ,
 • излъчвам

adjective

1. Arranged like rays or radii

 • Radiating from a common center
 • "Radial symmetry"
 • "A starlike or stellate arrangement of petals"
 • "Many cities show a radial pattern of main highways"
  synonym:
 • radial
 • ,
 • stellate
 • ,
 • radiate

1. Подредени като лъчи или радиуси

 • Излъчваща от общ център
 • "Радиална симетрия"
 • "Звездообразно или звездообразно подреждане на венчелистчетата"
 • "Много градове показват радиален модел на главните магистрали"
  синоним:
 • радиален
 • ,
 • звезден
 • ,
 • излъчвам

2. Having rays or ray-like parts as in the flower heads of daisies

  synonym:
 • radiate

2. Има лъчи или подобни на лъчи части, както в цветните глави на маргаритки

  синоним:
 • излъчвам