Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Radiate на български език

EnglishBulgarian

Radiate

/rediət/

verb

1. Send out rays or waves

 • "The sun radiates heat"
  synonym:
 • radiate

1. Изпращайте лъчи или вълни

 • "„слънцето излъчва топлина“"
  синоним:
 • излъчвам

2. Send out real or metaphoric rays

 • "She radiates happiness"
  synonym:
 • radiate

2. Изпращайте истински или метафорични лъчи

 • "„тя излъчва щастие“"
  синоним:
 • излъчвам

3. Extend or spread outward from a center or focus or inward towards a center

 • "Spokes radiate from the hub of the wheel"
 • "This plants radiate spines in all directions"
  synonym:
 • radiate
 • ,
 • ray

3. Разширете или разпределете навън от център или фокус или навътре към център

 • "Спиците излъчват от главината на колелото"
 • "„това растение излъчва шипове във всички посоки“"
  синоним:
 • излъчвам
 • ,
 • лъч

4. Have a complexion with a strong bright color, such as red or pink

 • "Her face glowed when she came out of the sauna"
  synonym:
 • glow
 • ,
 • beam
 • ,
 • radiate
 • ,
 • shine

4. Имат тен със силен ярък цвят, като червен или розов

 • "„лицето й светеше, когато излезе от сауната“"
  синоним:
 • блясък
 • ,
 • лъч
 • ,
 • излъчвам
 • ,
 • блясък

5. Cause to be seen by emitting light as if in rays

 • "The sun is radiating"
  synonym:
 • radiate

5. Причина да се види чрез излъчване на светлина, сякаш в лъчи

 • "„слънцето излъчва“"
  синоним:
 • излъчвам

6. Experience a feeling of well-being or happiness, as from good health or an intense emotion

 • "She was beaming with joy"
 • "Her face radiated with happiness"
  synonym:
 • glow
 • ,
 • beam
 • ,
 • radiate
 • ,
 • shine

6. Изпитайте усещане за благополучие или щастие, както от добро здраве или интензивна емоция

 • "„тя грееше от радост“"
 • "„лицето й излъчваше от щастие“"
  синоним:
 • блясък
 • ,
 • лъч
 • ,
 • излъчвам
 • ,
 • блясък

7. Issue or emerge in rays or waves

 • "Heat radiated from the metal box"
  synonym:
 • radiate

7. Издават или възникват в лъчи или вълни

 • "„топлината излъчва от металната кутия“"
  синоним:
 • излъчвам

8. Spread into new habitats and produce variety or variegate

 • "The plants on this island diversified"
  synonym:
 • diversify
 • ,
 • radiate

8. Разпространяват се в нови местообитания и произвеждат разнообразие или пъстрота

 • "„растенията на този остров се разнообразиха“"
  синоним:
 • диверсификация
 • ,
 • излъчвам

adjective

1. Arranged like rays or radii

 • Radiating from a common center
 • "Radial symmetry"
 • "A starlike or stellate arrangement of petals"
 • "Many cities show a radial pattern of main highways"
  synonym:
 • radial
 • ,
 • stellate
 • ,
 • radiate

1. Подредени като лъчи или радиуси

 • Излъчващ се от общ център
 • "Радиална симетрия"
 • "Звездна или звездна подредба на венчелистчета"
 • "Много градове показват радиален модел на главните магистрали"
  синоним:
 • радиален
 • ,
 • стелат
 • ,
 • излъчвам

2. Having rays or ray-like parts as in the flower heads of daisies

  synonym:
 • radiate

2. С лъчи или подобни на лъчи части, както в цветните глави на маргаритки

  синоним:
 • излъчвам