Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Question на български език

EnglishBulgarian

Question

/kwɛsʧən/

noun

1. An instance of questioning

 • "There was a question about my training"
 • "We made inquiries of all those who were present"
  synonym:
 • question
 • ,
 • inquiry
 • ,
 • enquiry
 • ,
 • query
 • ,
 • interrogation

1. Случай на разпит

 • "Имаше въпрос за обучението ми"
 • "„направихме справки за всички присъстващи“"
  синоним:
 • въпрос
 • ,
 • запитване
 • ,
 • запитване
 • ,
 • запитване
 • ,
 • разпит

2. The subject matter at issue

 • "The question of disease merits serious discussion"
 • "Under the head of minor roman poets"
  synonym:
 • question
 • ,
 • head

2. Спорният предмет

 • "Въпросът за болестта заслужава сериозна дискусия"
 • "Под главата на второстепенни римски поети"
  синоним:
 • въпрос
 • ,
 • глава

3. A sentence of inquiry that asks for a reply

 • "He asked a direct question"
 • "He had trouble phrasing his interrogations"
  synonym:
 • question
 • ,
 • interrogation
 • ,
 • interrogative
 • ,
 • interrogative sentence

3. Изречение за разследване, което изисква отговор

 • "Той зададе директен въпрос"
 • "Той имаше проблеми с формулирането на разпитите си"
  синоним:
 • въпрос
 • ,
 • разпит
 • ,
 • разпитващ
 • ,
 • разпитваща присъда

4. Uncertainty about the truth or factuality or existence of something

 • "The dubiousness of his claim"
 • "There is no question about the validity of the enterprise"
  synonym:
 • doubt
 • ,
 • dubiousness
 • ,
 • doubtfulness
 • ,
 • question

4. Несигурност за истината или фактичността или съществуването на нещо

 • "Съмнителността на твърдението му"
 • "„няма въпрос относно валидността на предприятието“"
  синоним:
 • съмнение
 • ,
 • съмнителност
 • ,
 • съмнителност
 • ,
 • въпрос

5. A formal proposal for action made to a deliberative assembly for discussion and vote

 • "He made a motion to adjourn"
 • "She called for the question"
  synonym:
 • motion
 • ,
 • question

5. Официално предложение за действие, направено на съвещателно събрание за обсъждане и гласуване

 • "Той направи предложение за прекъсване"
 • "Тя призова за въпроса"
  синоним:
 • движение
 • ,
 • въпрос

6. An informal reference to a marriage proposal

 • "He was ready to pop the question"
  synonym:
 • question

6. Неформално позоваване на предложение за брак

 • "Той беше готов да зададе въпроса"
  синоним:
 • въпрос

verb

1. Challenge the accuracy, probity, or propriety of

 • "We must question your judgment in this matter"
  synonym:
 • question
 • ,
 • oppugn
 • ,
 • call into question

1. Оспорвайте точността, вероятността или уместността на

 • "„трябва да поставим под въпрос вашата преценка по този въпрос“"
  синоним:
 • въпрос
 • ,
 • oppugn
 • ,
 • обадете се под въпрос

2. Pose a series of questions to

 • "The suspect was questioned by the police"
 • "We questioned the survivor about the details of the explosion"
  synonym:
 • interrogate
 • ,
 • question

2. Задайте поредица от въпроси, към които

 • "Заподозреният е разпитан от полицията"
 • "„разпитахме оцелелия относно подробностите за експлозията“"
  синоним:
 • разпитвам
 • ,
 • въпрос

3. Pose a question

  synonym:
 • question
 • ,
 • query

3. Задайте въпрос

  синоним:
 • въпрос
 • ,
 • запитване

4. Conduct an interview in television, newspaper, and radio reporting

  synonym:
 • interview
 • ,
 • question

4. Провеждайте интервю в телевизията, вестника и радиото

  синоним:
 • интервю
 • ,
 • въпрос

5. Place in doubt or express doubtful speculation

 • "I wonder whether this was the right thing to do"
 • "She wondered whether it would snow tonight"
  synonym:
 • wonder
 • ,
 • question

5. Място в съмнение или изрични съмнителни спекулации

 • "„чудя се дали това беше правилното нещо“"
 • "Тя се зачуди дали ще вали сняг тази вечер"
  синоним:
 • чудо
 • ,
 • въпрос

Examples of using

I have only one question.
Имам само един въпрос.
I have one question for you.
Имам един въпрос към теб.
Don't you ever question anything?
Съмняваш ли се някога в нещо изобщо?