Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Qualification на български език

EnglishBulgarian

Qualification

/kwɑləfəkeʃən/

noun

1. An attribute that must be met or complied with and that fits a person for something

 • "Her qualifications for the job are excellent"
 • "One of the qualifications for admission is an academic degree"
 • "She has the makings of fine musician"
  synonym:
 • qualification
 • ,
 • making

1. Атрибут, който трябва да бъде изпълнен или спазен и който отговаря на човек за нещо

 • "Квалификациите й за работата са отлични"
 • "„една от квалификациите за прием е академична степен“"
 • "Тя има направленията на изящния музикант"
  синоним:
 • квалификация
 • ,
 • правене на

2. The act of modifying or changing the strength of some idea

 • "His new position involves a qualification of his party's platform"
  synonym:
 • qualification

2. Актът на промяна или промяна на силата на някаква идея

 • "Новата му позиция включва квалификация на платформата на неговата партия"
  синоним:
 • квалификация

3. A statement that limits or restricts some claim

 • "He recommended her without any reservations"
  synonym:
 • reservation
 • ,
 • qualification

3. Изявление, което ограничава или ограничава някои претенции

 • "Той я препоръча без никакви резерви"
  синоним:
 • резервация
 • ,
 • квалификация