Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "purpose" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "цел" на български език

EnglishBulgarian

Purpose

[Цел]
/pərpəs/

noun

1. An anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions

 • "His intent was to provide a new translation"
 • "Good intentions are not enough"
 • "It was created with the conscious aim of answering immediate needs"
 • "He made no secret of his designs"
  synonym:
 • purpose
 • ,
 • intent
 • ,
 • intention
 • ,
 • aim
 • ,
 • design

1. Очакван резултат, който е предназначен или който ръководи планираните ви действия

 • "„намерението му беше да предостави нов превод“"
 • "Добрите намерения не са достатъчни"
 • "„той е създаден със съзнателната цел да отговори на непосредствените нужди“"
 • "Той не направи тайна на своите дизайни"
  синоним:
 • цел
 • ,
 • намерение
 • ,
 • дизайн

2. What something is used for

 • "The function of an auger is to bore holes"
 • "Ballet is beautiful but what use is it?"
  synonym:
 • function
 • ,
 • purpose
 • ,
 • role
 • ,
 • use

2. За какво се използва нещо

 • "Функцията на шнека е да пробива дупки"
 • "Балетът е красив, но каква полза е?"
  синоним:
 • функция
 • ,
 • цел
 • ,
 • роля
 • ,
 • употреба

3. The quality of being determined to do or achieve something

 • Firmness of purpose
 • "His determination showed in his every movement"
 • "He is a man of purpose"
  synonym:
 • determination
 • ,
 • purpose

3. Качеството да бъдете решени да направите или постигнете нещо

 • Твърдост на целта
 • "Решителността му се показа във всяко негово движение"
 • "Той е човек с цел"
  синоним:
 • определяне
 • ,
 • цел

verb

1. Propose or intend

 • "I aim to arrive at noon"
  synonym:
 • aim
 • ,
 • purpose
 • ,
 • purport
 • ,
 • propose

1. Предлагат или възнамеряват

 • "„целя да пристигна на обяд“"
  синоним:
 • цел
 • ,
 • портрет
 • ,
 • предлага

2. Reach a decision

 • "He resolved never to drink again"
  synonym:
 • purpose
 • ,
 • resolve

2. Вземете решение

 • "Той реши никога повече да не пие"
  синоним:
 • цел
 • ,
 • реши

Examples of using

For what purpose?
За какво?
For what purpose?
С каква цел?