Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "punk" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "пънк" на български език

EnglishBulgarian

Punk

[Пънк]
/pəŋk/

noun

1. An aggressive and violent young criminal

  synonym:
 • hood
 • ,
 • hoodlum
 • ,
 • goon
 • ,
 • punk
 • ,
 • thug
 • ,
 • tough
 • ,
 • toughie
 • ,
 • strong-armer

1. Агресивен и насилствен млад престъпник

  синоним:
 • качулка
 • ,
 • hoodlum
 • ,
 • Goon
 • ,
 • пънк
 • ,
 • главорез
 • ,
 • труден
 • ,
 • Труди
 • ,
 • силен-армер

2. Substance that smolders when ignited

 • Used to light fuses (especially fireworks)
  synonym:
 • punk

2. Вещество, което тлее при запалване

 • Използва се за леки предпазители ( особено фойерверки )
  синоним:
 • пънк

3. Material for starting a fire

  synonym:
 • kindling
 • ,
 • tinder
 • ,
 • touchwood
 • ,
 • spunk
 • ,
 • punk

3. Материал за стартиране на пожар

  синоним:
 • разпален
 • ,
 • Tinder
 • ,
 • тъч
 • ,
 • покълна
 • ,
 • пънк

4. A teenager or young adult who is a performer (or enthusiast) of punk rock and a member of the punk youth subculture

  synonym:
 • punk rocker
 • ,
 • punk

4. Тийнейджър или млад възрастен, който е изпълнител ( или ентусиаст ) на пънк рока и член на пънк младежката субкултура

  синоним:
 • пънк рокер
 • ,
 • пънк

5. Rock music with deliberately offensive lyrics expressing anger and social alienation

 • In part a reaction against progressive rock
  synonym:
 • punk rock
 • ,
 • punk

5. Рок музика с умишлено обидни текстове, изразяващи гняв и социално отчуждение

 • Отчасти реакция срещу прогресивен рок
  синоним:
 • пънк рок
 • ,
 • пънк

adjective

1. Of very poor quality

 • Flimsy
  synonym:
 • bum
 • ,
 • cheap
 • ,
 • cheesy
 • ,
 • chintzy
 • ,
 • crummy
 • ,
 • punk
 • ,
 • sleazy
 • ,
 • tinny

1. С много лошо качество

 • Flimsy
  синоним:
 • удрям
 • ,
 • евтин
 • ,
 • сирена
 • ,
 • чинзи
 • ,
 • тромав
 • ,
 • пънк
 • ,
 • мръсен
 • ,
 • Tinny