Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Pull на български език

EnglishBulgarian

Pull

/pʊl/

noun

1. The act of pulling

 • Applying force to move something toward or with you
 • "The pull up the hill had him breathing harder"
 • "His strenuous pulling strained his back"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • pulling

1. Актът на дърпане

 • Прилагайки сила, за да придвижите нещо към или с вас
 • "Дръпването нагоре по хълма го накара да диша по-силно"
 • "Напрегнатото му дърпане напрегна гърба"
  синоним:
 • дръпвам
 • ,
 • дърпане

2. The force used in pulling

 • "The pull of the moon"
 • "The pull of the current"
  synonym:
 • pull

2. Силата, използвана при издърпване

 • "Дърпането на луната"
 • "Дърпането на тока"
  синоним:
 • дръпвам

3. Special advantage or influence

 • "The chairman's nephew has a lot of pull"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • clout

3. Специално предимство или влияние

 • "Племенникът на председателя има много дърпане"
  синоним:
 • дръпвам
 • ,
 • Clout

4. A device used for pulling something

 • "He grabbed the pull and opened the drawer"
  synonym:
 • pull

4. Устройство, използвано за издърпване на нещо

 • "Той грабна дръжката и отвори чекмеджето"
  синоним:
 • дръпвам

5. A sharp strain on muscles or ligaments

 • "The wrench to his knee occurred as he fell"
 • "He was sidelined with a hamstring pull"
  synonym:
 • wrench
 • ,
 • twist
 • ,
 • pull

5. Рязко напрежение върху мускулите или връзките

 • "Гаечен ключ до коляното му се случи, когато падна"
 • "Той беше отстранен с издърпване на коляното"
  синоним:
 • гаечен ключ
 • ,
 • усукване
 • ,
 • дръпвам

6. A slow inhalation (as of tobacco smoke)

 • "He took a puff on his pipe"
 • "He took a drag on his cigarette and expelled the smoke slowly"
  synonym:
 • puff
 • ,
 • drag
 • ,
 • pull

6. Бавно вдишване ( като тютюнев дим )

 • "Той взе пух на лулата си"
 • "Той се хвана за цигарата си и бавно изгони дима"
  синоним:
 • пух
 • ,
 • влачене
 • ,
 • дръпвам

7. A sustained effort

 • "It was a long pull but we made it"
  synonym:
 • pull

7. Постоянни усилия

 • "Беше дълго дърпане, но го направихме"
  синоним:
 • дръпвам

verb

1. Cause to move by pulling

 • "Draw a wagon"
 • "Pull a sled"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • draw
 • ,
 • force

1. Причина за движение чрез дърпане

 • "Начертайте вагон"
 • "Дръпнете шейна"
  синоним:
 • дръпвам
 • ,
 • теглене
 • ,
 • сила

2. Direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes

 • "Her good looks attract the stares of many men"
 • "The ad pulled in many potential customers"
 • "This pianist pulls huge crowds"
 • "The store owner was happy that the ad drew in many new customers"
  synonym:
 • attract
 • ,
 • pull
 • ,
 • pull in
 • ,
 • draw
 • ,
 • draw in

2. Насочете към себе си или към себе си чрез някаква психологическа сила или физически качества

 • "„добрият й външен вид привлича погледите на много мъже“"
 • "„рекламата привлече много потенциални клиенти“"
 • "„този пианист дърпа огромни тълпи“"
 • "„собственикът на магазина беше щастлив, че рекламата привлече много нови клиенти“"
  синоним:
 • привличане
 • ,
 • дръпвам
 • ,
 • дръпнете
 • ,
 • теглене
 • ,
 • привлече

3. Move into a certain direction

 • "The car pulls to the right"
  synonym:
 • pull

3. Преминете в определена посока

 • "Колата се дърпа вдясно"
  синоним:
 • дръпвам

4. Apply force so as to cause motion towards the source of the motion

 • "Pull the rope"
 • "Pull the handle towards you"
 • "Pull the string gently"
 • "Pull the trigger of the gun"
 • "Pull your knees towards your chin"
  synonym:
 • pull

4. Прилагайте сила, така че да предизвикате движение към източника на движението

 • "Дръпни въжето"
 • "„дръпни дръжката към теб“"
 • "Дръпнете връвта леко"
 • "Дръпнете спусъка на пистолета"
 • "Дръпнете коленете си към брадичката"
  синоним:
 • дръпвам

5. Perform an act, usually with a negative connotation

 • "Perpetrate a crime"
 • "Pull a bank robbery"
  synonym:
 • perpetrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • pull

5. Извършете акт, обикновено с отрицателна конотация

 • "Продължава престъпление"
 • "Дръпнете банков обир"
  синоним:
 • вечен
 • ,
 • ангажира
 • ,
 • дръпвам

6. Bring, take, or pull out of a container or from under a cover

 • "Draw a weapon"
 • "Pull out a gun"
 • "The mugger pulled a knife on his victim"
  synonym:
 • draw
 • ,
 • pull
 • ,
 • pull out
 • ,
 • get out
 • ,
 • take out

6. Донесете, вземете или извадете от контейнер или под капак

 • "Начертайте оръжие"
 • "Издърпайте пистолет"
 • "Мъгърът дръпна нож на жертвата си"
  синоним:
 • теглене
 • ,
 • дръпвам
 • ,
 • издърпам
 • ,
 • махай се
 • ,
 • извадете

7. Steer into a certain direction

 • "Pull one's horse to a stand"
 • "Pull the car over"
  synonym:
 • pull

7. Насочете се в определена посока

 • "Дръпнете нечий кон на стойка"
 • "„дръпни колата“"
  синоним:
 • дръпвам

8. Strain abnormally

 • "I pulled a muscle in my leg when i jumped up"
 • "The athlete pulled a tendon in the competition"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • overstretch

8. Щам ненормално

 • "Дръпнах мускул в крака, когато скочих нагоре"
 • "„спортистът дръпна сухожилие в състезанието“"
  синоним:
 • дръпвам
 • ,
 • пренатяга

9. Cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense

 • "A declining dollar pulled down the export figures for the last quarter"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • draw

9. Причинява движение в определена посока чрез упражняване на сила, физически или в абстрактен смисъл

 • "„намаляващият долар свали данните за износа за последното тримесечие“"
  синоним:
 • дръпвам
 • ,
 • теглене

10. Operate when rowing a boat

 • "Pull the oars"
  synonym:
 • pull

10. Оперирайте при гребане на лодка

 • "Дръпнете греблата"
  синоним:
 • дръпвам

11. Rein in to keep from winning a race

 • "Pull a horse"
  synonym:
 • pull

11. Влезте, за да не спечелите състезание

 • "Дръпни кон"
  синоним:
 • дръпвам

12. Tear or be torn violently

 • "The curtain ripped from top to bottom"
 • "Pull the cooked chicken into strips"
  synonym:
 • rend
 • ,
 • rip
 • ,
 • rive
 • ,
 • pull

12. Разкъсайте или бъдете разкъсани насилствено

 • "„завесата се разкъса отгоре надолу“"
 • "Дръпнете свареното пиле на ивици"
  синоним:
 • Rend
 • ,
 • откъсване
 • ,
 • Риве
 • ,
 • дръпвам

13. Hit in the direction that the player is facing when carrying through the swing

 • "Pull the ball"
  synonym:
 • pull

13. Ударете в посоката, в която играчът е изправен, когато пренася през люлката

 • "Дръпни топката"
  синоним:
 • дръпвам

14. Strip of feathers

 • "Pull a chicken"
 • "Pluck the capon"
  synonym:
 • pluck
 • ,
 • pull
 • ,
 • tear
 • ,
 • deplume
 • ,
 • deplumate
 • ,
 • displume

14. Лента от пера

 • "Дръпнете пиле"
 • "Скубете капона"
  синоним:
 • скуба
 • ,
 • дръпвам
 • ,
 • сълза
 • ,
 • депулирам
 • ,
 • депумат
 • ,
 • изместване

15. Remove, usually with some force or effort

 • Also used in an abstract sense
 • "Pull weeds"
 • "Extract a bad tooth"
 • "Take out a splinter"
 • "Extract information from the telegram"
  synonym:
 • extract
 • ,
 • pull out
 • ,
 • pull
 • ,
 • pull up
 • ,
 • take out
 • ,
 • draw out

15. Премахнете, обикновено с някаква сила или усилие

 • Също се използва в абстрактен смисъл
 • "Дърпайте плевели"
 • "Извлечете лош зъб"
 • "Извади цепка"
 • "Извлечете информация от телеграмата"
  синоним:
 • екстракт
 • ,
 • издърпам
 • ,
 • дръпвам
 • ,
 • дръпнете нагоре
 • ,
 • извадете
 • ,
 • извадете

16. Take sides with

 • Align oneself with
 • Show strong sympathy for
 • "We all rooted for the home team"
 • "I'm pulling for the underdog"
 • "Are you siding with the defender of the title?"
  synonym:
 • pull
 • ,
 • root for

16. Вземете страни с

 • Подравнете себе си
 • Покажете силна симпатия към
 • "„всички се вкоренихме за домакините“"
 • "Дръпвам се за недостатъчното"
 • "Страниш ли се с защитника на титлата?"
  синоним:
 • дръпвам
 • ,
 • корен за

17. Take away

 • "Pull the old soup cans from the supermarket shelf"
  synonym:
 • pull

17. Отнемане

 • "Дръпнете старите кутии за супа от рафта на супермаркета"
  синоним:
 • дръпвам

Examples of using

I heard a car pull up.
Чух да спира кола.
I have to pull over for a minute.
Трябва да отбия за минутка.