Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Proportional на български език

EnglishBulgarian

Proportional

/prəpɔrʃənəl/

noun

1. One of the quantities in a mathematical proportion

  synonym:
 • proportional

1. Едно от количествата в математическа пропорция

  синоним:
 • пропорционален

adjective

1. Properly related in size or degree or other measurable characteristics

 • Usually followed by `to'
 • "The punishment ought to be proportional to the crime"
 • "Earnings relative to production"
  synonym:
 • proportional
 • ,
 • relative

1. Правилно свързани по размер или степен или други измерими характеристики

 • Обикновено последвано от „до“'
 • "Наказанието трябва да бъде пропорционално на престъплението"
 • "Печалби спрямо производството"
  синоним:
 • пропорционален
 • ,
 • относителен

2. Having a constant ratio

  synonym:
 • proportional

2. С постоянно съотношение

  синоним:
 • пропорционален