Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "promotion" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "промоция" на български език

EnglishBulgarian

Promotion

[Поощряване]
/prəmoʊʃən/

noun

1. A message issued in behalf of some product or cause or idea or person or institution

 • "The packaging of new ideas"
  synonym:
 • promotion
 • ,
 • publicity
 • ,
 • promotional material
 • ,
 • packaging

1. Съобщение, издадено от името на някакъв продукт или причина или идея или лице или институция

 • "Опаковането на нови идеи"
  синоним:
 • промоция
 • ,
 • публичност
 • ,
 • рекламни материали
 • ,
 • опаковка

2. Act of raising in rank or position

  synonym:
 • promotion

2. Акт на повишаване в ранг или позиция

  синоним:
 • промоция

3. Encouragement of the progress or growth or acceptance of something

  synonym:
 • promotion
 • ,
 • furtherance
 • ,
 • advancement

3. Насърчаване на напредъка или растежа или приемане на нещо

  синоним:
 • промоция
 • ,
 • по-нататъшно развитие
 • ,
 • напредък

4. The advancement of some enterprise

 • "His experience in marketing resulted in the forwarding of his career"
  synonym:
 • forwarding
 • ,
 • furtherance
 • ,
 • promotion

4. Напредъкът на някои предприятия

 • "„опитът му в маркетинга доведе до пренасочване на кариерата му“"
  синоним:
 • пренасочване
 • ,
 • по-нататъшно развитие
 • ,
 • промоция

Examples of using

I'm afraid a promotion is out of the question now.
Боя се, че сега не може да се говори за повишение.
I'm afraid a promotion is out of the question now.
Опасявам се, че в момента не може и дума да става за повишение.
She had no incentive to work after she was refused a promotion.
Тя нямаше стимул да работи след като и бе отказано повишение.