Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "project" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "проект" на български език

EnglishBulgarian

Project

[Проект]
/prɑʤɛkt/

noun

1. Any piece of work that is undertaken or attempted

 • "He prepared for great undertakings"
  synonym:
 • undertaking
 • ,
 • project
 • ,
 • task
 • ,
 • labor

1. Всяка работа, която е предприета или опитана

 • "Той се подготви за големи начинания"
  синоним:
 • предприемане
 • ,
 • проект
 • ,
 • задача
 • ,
 • труд

2. A planned undertaking

  synonym:
 • project
 • ,
 • projection

2. Планирано начинание

  синоним:
 • проект
 • ,
 • проекция

verb

1. Communicate vividly

 • "He projected his feelings"
  synonym:
 • project

1. Общувайте живо

 • "Той проектира чувствата си"
  синоним:
 • проект

2. Extend out or project in space

 • "His sharp nose jutted out"
 • "A single rock sticks out from the cliff"
  synonym:
 • stick out
 • ,
 • protrude
 • ,
 • jut out
 • ,
 • jut
 • ,
 • project

2. Разширете или проектирайте в космоса

 • "Острият му нос стърчеше навън"
 • "Единствена скала стърчи от скалата"
  синоним:
 • стърчи
 • ,
 • изпъкналост
 • ,
 • стърчи навън
 • ,
 • джът
 • ,
 • проект

3. Transfer (ideas or principles) from one domain into another

  synonym:
 • project

3. Прехвърляне (идеи или принципи) от един домейн в друг

  синоним:
 • проект

4. Project on a screen

 • "The images are projected onto the screen"
  synonym:
 • project

4. Проект на екран

 • "Изображенията се проектират на екрана"
  синоним:
 • проект

5. Cause to be heard

 • "His voice projects well"
  synonym:
 • project

5. Причина да бъде чут

 • "Гласът му се проектира добре"
  синоним:
 • проект

6. Draw a projection of

  synonym:
 • project

6. Начертайте проекция на

  синоним:
 • проект

7. Make or work out a plan for

 • Devise
 • "They contrived to murder their boss"
 • "Design a new sales strategy"
 • "Plan an attack"
  synonym:
 • plan
 • ,
 • project
 • ,
 • contrive
 • ,
 • design

7. Направете или изработете план за

 • Измислям
 • "Те са измислили да убият шефа си"
 • "Проектирайте нова стратегия за продажби"
 • "Планирай атака"
  синоним:
 • план
 • ,
 • проект
 • ,
 • измислям
 • ,
 • дизайн

8. Present for consideration, examination, criticism, etc.

 • "He proposed a new plan for dealing with terrorism"
 • "She proposed a new theory of relativity"
  synonym:
 • project
 • ,
 • propose

8. Присъства за разглеждане, разглеждане, критика и др.

 • "Той предложи нов план за справяне с тероризма"
 • "Тя предложи нова теория на относителността"
  синоним:
 • проект
 • ,
 • предлагам

9. Imagine

 • Conceive of
 • See in one's mind
 • "I can't see him on horseback!"
 • "I can see what will happen"
 • "I can see a risk in this strategy"
  synonym:
 • visualize
 • ,
 • visualise
 • ,
 • envision
 • ,
 • project
 • ,
 • fancy
 • ,
 • see
 • ,
 • figure
 • ,
 • picture
 • ,
 • image

9. Представете си

 • Зачеване на
 • Виж в ума на човек
 • "Не мога да го видя на кон!"
 • "Виждам какво ще стане"
 • "Мога да видя риск в тази стратегия"
  синоним:
 • визуализирам
 • ,
 • предвиждам
 • ,
 • проект
 • ,
 • изискано
 • ,
 • виж
 • ,
 • фигура
 • ,
 • картина
 • ,
 • изображение

10. Put or send forth

 • "She threw the flashlight beam into the corner"
 • "The setting sun threw long shadows"
 • "Cast a spell"
 • "Cast a warm light"
  synonym:
 • project
 • ,
 • cast
 • ,
 • contrive
 • ,
 • throw

10. Пуснете или изпратете

 • "Тя хвърли лъча на фенерчето в ъгъла"
 • "Залязващото слънце хвърляше дълги сенки"
 • "Изхвърли заклинание"
 • "Хвърли топла светлина"
  синоним:
 • проект
 • ,
 • актьорски състав
 • ,
 • измислям
 • ,
 • хвърляй

11. Throw, send, or cast forward

 • "Project a missile"
  synonym:
 • project
 • ,
 • send off

11. Хвърляйте, изпращайте или хвърляйте напред

 • "Проектиране на ракета"
  синоним:
 • проект
 • ,
 • изпрати

12. Regard as objective

  synonym:
 • project
 • ,
 • externalize
 • ,
 • externalise

12. Считайте за обективно

  синоним:
 • проект
 • ,
 • екстернализирам

Examples of using

He persisted in his project.
Той прояви настоятелност по отношение на проекта си.
The project was a complete failure.
Проектът беше пълен провал.