Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Profane на български език

EnglishBulgarian

Profane

/proʊfen/

verb

1. Corrupt morally or by intemperance or sensuality

 • "Debauch the young people with wine and women"
 • "Socrates was accused of corrupting young men"
 • "Do school counselors subvert young children?"
 • "Corrupt the morals"
  synonym:
 • corrupt
 • ,
 • pervert
 • ,
 • subvert
 • ,
 • demoralize
 • ,
 • demoralise
 • ,
 • debauch
 • ,
 • debase
 • ,
 • profane
 • ,
 • vitiate
 • ,
 • deprave
 • ,
 • misdirect

1. Покварен морално или по невнимание или чувственост

 • "Разврат на младите хора с вино и жени"
 • "Сократ беше обвинен в корупция на млади мъже"
 • "Училищните съветници подриват ли малките деца?"
 • "Корумпира морала"
  синоним:
 • корумпиран
 • ,
 • извратеняк
 • ,
 • подривам
 • ,
 • деморализира
 • ,
 • деморализиране
 • ,
 • debauch
 • ,
 • дебаза
 • ,
 • профана
 • ,
 • vitiate
 • ,
 • разврат
 • ,
 • Misdirect

2. Violate the sacred character of a place or language

 • "Desecrate a cemetery"
 • "Violate the sanctity of the church"
 • "Profane the name of god"
  synonym:
 • desecrate
 • ,
 • profane
 • ,
 • outrage
 • ,
 • violate

2. Нарушават свещения характер на място или език

 • "Оскверняване на гробище"
 • "Нарушаване на светостта на църквата"
 • "Професионално име на бог"
  синоним:
 • оскверняване
 • ,
 • профана
 • ,
 • възмущение
 • ,
 • нарушавам

adjective

1. Characterized by profanity or cursing

 • "Foul-mouthed and blasphemous"
 • "Blue language"
 • "Profane words"
  synonym:
 • blasphemous
 • ,
 • blue
 • ,
 • profane

1. Характеризиращ се с нецензурни думи или проклятия

 • "Фал-муцуна и богохулна"
 • "Син език"
 • "Професионални думи"
  синоним:
 • богохулен
 • ,
 • син
 • ,
 • профана

2. Not concerned with or devoted to religion

 • "Sacred and profane music"
 • "Secular drama"
 • "Secular architecture", "children being brought up in an entirely profane environment"
  synonym:
 • profane
 • ,
 • secular

2. Не се занимава или не е посветен на религията

 • "Свещена и нечестива музика"
 • "Светска драма"
 • "Светска архитектура", "деца, възпитани в изцяло нечестива среда"
  синоним:
 • профана
 • ,
 • светски

3. Not holy because unconsecrated or impure or defiled

  synonym:
 • profane
 • ,
 • unconsecrated
 • ,
 • unsanctified

3. Не е свят, защото необезпечен или нечист или осквернен

  синоним:
 • профана
 • ,
 • недеклариран
 • ,
 • несанктифициран

4. Grossly irreverent toward what is held to be sacred

 • "Blasphemous rites of a witches' sabbath"
 • "Profane utterances against the church"
 • "It is sacrilegious to enter with shoes on"
  synonym:
 • blasphemous
 • ,
 • profane
 • ,
 • sacrilegious

4. Грубо непочтително към това, което се смята за свещено

 • "Богохулни обреди на събота на вещици"
 • "Професионални изказвания срещу църквата"
 • "Е свещено да влизаш с обувки на"
  синоним:
 • богохулен
 • ,
 • профана
 • ,
 • свещен