Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Prime на български език

EnglishBulgarian

Prime

/praɪm/

noun

1. A number that has no factor but itself and 1

  synonym:
 • prime
 • ,
 • prime quantity

1. Число, което няма фактор освен себе си и 1

  синоним:
 • премиер
 • ,
 • основно количество

2. The period of greatest prosperity or productivity

  synonym:
 • flower
 • ,
 • prime
 • ,
 • peak
 • ,
 • heyday
 • ,
 • bloom
 • ,
 • blossom
 • ,
 • efflorescence
 • ,
 • flush

2. Периодът на най-голям просперитет или производителност

  синоним:
 • цвете
 • ,
 • премиер
 • ,
 • връх
 • ,
 • Ейдей
 • ,
 • цъфтеж
 • ,
 • разцвет
 • ,
 • ефлоресценция
 • ,
 • зачервяване

3. The second canonical hour

 • About 6 a.m.
  synonym:
 • prime

3. Вторият каноничен час

 • Около 6:00 ч.
  синоним:
 • премиер

4. The time of maturity when power and vigor are greatest

  synonym:
 • prime
 • ,
 • prime of life

4. Времето на зрялост, когато силата и енергията са най-големи

  синоним:
 • премиер
 • ,
 • премиер на живота

verb

1. Insert a primer into (a gun, mine, or charge) preparatory to detonation or firing

 • "Prime a cannon"
 • "Prime a mine"
  synonym:
 • prime

1. Поставете грунд в ( пистолет, мина или заряд ) подготовка за детонация или стрелба

 • "Премиерно оръдие"
 • "Премиер мина"
  синоним:
 • премиер

2. Cover with a primer

 • Apply a primer to
  synonym:
 • prime
 • ,
 • ground
 • ,
 • undercoat

2. Капак с грунд

 • Нанесете грунд, за да
  синоним:
 • премиер
 • ,
 • земята
 • ,
 • подкосъм

3. Fill with priming liquid

 • "Prime a car engine"
  synonym:
 • prime

3. Напълнете с грундираща течност

 • "Основен двигател на автомобил"
  синоним:
 • премиер

adjective

1. First in rank or degree

 • "An architect of premier rank"
 • "The prime minister"
  synonym:
 • premier(a)
 • ,
 • prime(a)

1. Първо в ранг или степен

 • "Архитект от премиер ранг"
 • "Премиерът"
  синоним:
 • премиер ( a )
 • ,
 • премиер ( a )

2. Used of the first or originating agent

 • "Prime mover"
  synonym:
 • prime(a)

2. Използван на първия или произхождащ агент

 • "Първичен двигател"
  синоним:
 • премиер ( a )

3. Of superior grade

 • "Choice wines"
 • "Prime beef"
 • "Prize carnations"
 • "Quality paper"
 • "Select peaches"
  synonym:
 • choice
 • ,
 • prime(a)
 • ,
 • prize
 • ,
 • quality
 • ,
 • select

3. От превъзходен клас

 • "Избор на вина"
 • "Първично говеждо месо"
 • "Наградни карамфили"
 • "Качествена хартия"
 • "Изберете праскови"
  синоним:
 • избор
 • ,
 • премиер ( a )
 • ,
 • награда
 • ,
 • качество
 • ,
 • изберете

4. Of or relating to or being an integer that cannot be factored into other integers

 • "Prime number"
  synonym:
 • prime

4. На или свързано с или като цяло число, което не може да бъде включено в други цели числа

 • "Първичен номер"
  синоним:
 • премиер

5. Being at the best stage of development

 • "Our manhood's prime vigor"- robert browning
  synonym:
 • prime
 • ,
 • meridian

5. Да бъде в най-добрия етап на развитие

 • "Основната енергичност на нашето мъжество" - робърт браунинг
  синоним:
 • премиер
 • ,
 • меридиан

Examples of using

Bulgaria is the only country in Europe where a former monarch has been elected prime minister.
България е единствената европейска страна, където един бивш монарх е бил избиран за министър-председател.