Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pride" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "гордост" на български език

EnglishBulgarian

Pride

[Гордост]
/praɪd/

noun

1. A feeling of self-respect and personal worth

  synonym:
 • pride
 • ,
 • pridefulness

1. Чувство на самоуважение и лична стойност

  синоним:
 • гордост
 • ,
 • гордостта

2. Satisfaction with your (or another's) achievements

 • "He takes pride in his son's success"
  synonym:
 • pride

2. Удовлетворение от вашите (или чужди) постижения

 • "Горд е от успеха на сина си"
  синоним:
 • гордост

3. The trait of being spurred on by a dislike of falling below your standards

  synonym:
 • pride

3. Чертата да бъдеш подтикван от неприязън да паднеш под стандартите си

  синоним:
 • гордост

4. A group of lions

  synonym:
 • pride

4. Група лъвове

  синоним:
 • гордост

5. Unreasonable and inordinate self-esteem (personified as one of the deadly sins)

  synonym:
 • pride
 • ,
 • superbia

5. Неразумно и прекомерно самочувствие (персонифицирано като един от смъртните грехове)

  синоним:
 • гордост
 • ,
 • супербия

verb

1. Be proud of

 • "He prides himself on making it into law school"
  synonym:
 • pride
 • ,
 • plume
 • ,
 • congratulate

1. Гордейте се с

 • "Той се гордее, че го е направил в юридическо училище"
  синоним:
 • гордост
 • ,
 • шлейф
 • ,
 • поздравете