Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Prick на български език

EnglishBulgarian

Prick

/prɪk/

noun

1. Insulting terms of address for people who are stupid or irritating or ridiculous

  synonym:
 • asshole
 • ,
 • bastard
 • ,
 • cocksucker
 • ,
 • dickhead
 • ,
 • shit
 • ,
 • mother fucker
 • ,
 • motherfucker
 • ,
 • prick
 • ,
 • whoreson
 • ,
 • son of a bitch
 • ,
 • SOB

1. Обидни условия за обръщение за хора, които са глупави или дразнещи или смешни

синоним:
 • задник,
 • копеле,
 • курбан,
 • хуй,
 • лайна,
 • майка шибан,
 • тъпана,
 • убождане,
 • Whoreson,
 • кучи син,
 • SOB

2. A depression scratched or carved into a surface

  synonym:
 • incision
 • ,
 • scratch
 • ,
 • prick
 • ,
 • slit
 • ,
 • dent

2. Депресия, надраскана или издълбана в повърхност

синоним:
 • разрез,
 • драскотина,
 • убождане,
 • цепка,
 • вдлъбнатина

3. Obscene terms for penis

  synonym:
 • cock
 • ,
 • prick
 • ,
 • dick
 • ,
 • shaft
 • ,
 • pecker
 • ,
 • peter
 • ,
 • tool
 • ,
 • putz

3. Нецензурни термини за пениса

синоним:
 • петел,
 • убождане,
 • хуй,
 • вал,
 • кълвач,
 • Питър,
 • инструмент,
 • Putz

4. The act of puncturing with a small point

 • "He gave the balloon a small prick"
  synonym:
 • prick
 • ,
 • pricking

4. Актът на пробиване с малка точка

 • "Той даде на балона малка убода"
синоним:
 • убождане,
 • убождане

verb

1. Make a small hole into, as with a needle or a thorn

 • "The nurse pricked my finger to get a small blood sample"
  synonym:
 • prickle
 • ,
 • prick

1. Направете малка дупка, както с игла или трън

 • "Сестрата наболи пръста ми, за да взема малка кръвна проба"
синоним:
 • бодлив,
 • убождане

2. Cause a stinging pain

 • "The needle pricked his skin"
  synonym:
 • prick
 • ,
 • sting
 • ,
 • twinge

2. Причинява ужилваща болка

 • "Иглата наболи кожата му"
синоним:
 • убождане,
 • ужилване,
 • twinge

3. Raise

 • "The dog pricked up his ears"
  synonym:
 • prick up
 • ,
 • prick
 • ,
 • cock up

3. Повишаване

 • "„кучето си наболи ушите“"
синоним:
 • убодете,
 • убождане,
 • петел

4. Stab or urge on as if with a pointed stick

  synonym:
 • goad
 • ,
 • prick

4. Прободете или натиснете, сякаш със заострена пръчка

синоним:
 • goad,
 • убождане

5. Cause a prickling sensation

  synonym:
 • prickle
 • ,
 • prick

5. Предизвикайте усещане за бодливост

синоним:
 • бодлив,
 • убождане

6. To cause a sharp emotional pain

 • "The thought of her unhappiness pricked his conscience"
  synonym:
 • prick

6. Да причини остра емоционална болка

 • "„мисълта за нейното нещастие убоди съвестта му“"
синоним:
 • убождане

7. Deliver a sting to

 • "A bee stung my arm yesterday"
  synonym:
 • sting
 • ,
 • bite
 • ,
 • prick

7. Доставете жило до

 • "Пчела ужили ръката ми вчера"
синоним:
 • ужилване,
 • ухапване,
 • убождане