Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "preserve" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "съхранявам" на български език

EnglishBulgarian

Preserve

[Запазете]
/prəzərv/

noun

1. A domain that seems to be specially reserved for someone

 • "Medicine is no longer a male preserve"
  synonym:
 • preserve

1. Домейн, който изглежда е специално запазен за някого

 • "Лекарството вече не е мъжки резерват"
  синоним:
 • запазете

2. A reservation where animals are protected

  synonym:
 • preserve

2. Резерват, в който животните са защитени

  синоним:
 • запазете

3. Fruit preserved by cooking with sugar

  synonym:
 • conserve
 • ,
 • preserve
 • ,
 • conserves
 • ,
 • preserves

3. Плодове, консервирани чрез готвене със захар

  синоним:
 • консервирам
 • ,
 • запазете
 • ,
 • запазва

verb

1. Keep or maintain in unaltered condition

 • Cause to remain or last
 • "Preserve the peace in the family"
 • "Continue the family tradition"
 • "Carry on the old traditions"
  synonym:
 • continue
 • ,
 • uphold
 • ,
 • carry on
 • ,
 • bear on
 • ,
 • preserve

1. Поддържайте или поддържайте в непроменено състояние

 • Причина да остане или да продължи
 • "Запазете мира в семейството"
 • "Продължи семейната традиция"
 • "Продължете старите традиции"
  синоним:
 • продължавай
 • ,
 • поддържам
 • ,
 • потърпете
 • ,
 • запазете

2. Keep in safety and protect from harm, decay, loss, or destruction

 • "We preserve these archeological findings"
 • "The old lady could not keep up the building"
 • "Children must be taught to conserve our national heritage"
 • "The museum curator conserved the ancient manuscripts"
  synonym:
 • conserve
 • ,
 • preserve
 • ,
 • maintain
 • ,
 • keep up

2. Пазете в безопасност и предпазвайте от нараняване, гниене, загуба или унищожаване

 • "Ние съхраняваме тези археологически находки"
 • "Старата дама не можа да поддържа сградата"
 • "Децата трябва да бъдат научени да опазват националното ни наследство"
 • "Уредникът на музея е запазил древните ръкописи"
  синоним:
 • консервирам
 • ,
 • запазете
 • ,
 • поддържайте
 • ,
 • продължавай

3. To keep up and reserve for personal or special use

 • "She saved the old family photographs in a drawer"
  synonym:
 • save
 • ,
 • preserve

3. За поддържане и резервиране за лична или специална употреба

 • "Тя запази старите семейни снимки в чекмедже"
  синоним:
 • спаси
 • ,
 • запазете

4. Prevent (food) from rotting

 • "Preserved meats"
 • "Keep potatoes fresh"
  synonym:
 • preserve
 • ,
 • keep

4. Предотвратете (храната) от гниене

 • "Консервирани меса"
 • "Запазете картофите свежи"
  синоним:
 • запазете
 • ,
 • пазя

5. Maintain in safety from injury, harm, or danger

 • "May god keep you"
  synonym:
 • keep
 • ,
 • preserve

5. Поддържайте безопасност от нараняване, нараняване или опасност

 • "Нека бог те пази"
  синоним:
 • пазя
 • ,
 • запазете

6. Keep undisturbed for personal or private use for hunting, shooting, or fishing

 • "Preserve the forest and the lakes"
  synonym:
 • preserve

6. Съхранявайте необезпокоявани за лична или лична употреба за лов, стрелба или риболов

 • "Запазете гората и езерата"
  синоним:
 • запазете