Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Presentation на български език

EnglishBulgarian

Presentation

/prɛzənteʃən/

noun

1. The activity of formally presenting something (as a prize or reward)

 • "She gave the trophy but he made the presentation"
  synonym:
 • presentation

1. Дейността по официално представяне на нещо ( като награда или награда )

 • "Тя даде трофея, но той направи презентацията"
синоним:
 • презентация

2. A show or display

 • The act of presenting something to sight or view
 • "The presentation of new data"
 • "He gave the customer a demonstration"
  synonym:
 • presentation
 • ,
 • presentment
 • ,
 • demonstration

2. Шоу или дисплей

 • Актът на представяне на нещо за зрение или оглед
 • "Представянето на нови данни"
 • "Той даде демонстрация на клиента"
синоним:
 • презентация,
 • представяне,
 • демонстрация

3. The act of making something publicly available

 • Presenting news or other information by broadcasting or printing it
 • "He prepared his presentation carefully in advance"
  synonym:
 • presentation

3. Актът за предоставяне на нещо публично достъпно

 • Представяне на новини или друга информация чрез излъчване или отпечатване
 • "Той подготви презентацията си внимателно предварително"
синоним:
 • презентация

4. The act of presenting a proposal

  synonym:
 • presentation

4. Актът за представяне на предложение

синоним:
 • презентация

5. A visual representation of something

  synonym:
 • display
 • ,
 • presentation

5. Визуално представяне на нещо

синоним:
 • дисплей,
 • презентация

6. Formally making a person known to another or to the public

  synonym:
 • presentation
 • ,
 • introduction
 • ,
 • intro

6. Официално да направи човек известен на друг или на обществеността

синоним:
 • презентация,
 • въвеждане,
 • интро

7. (obstetrics) position of the fetus in the uterus relative to the birth canal

 • "Cesarean sections are sometimes the result of abnormal presentations"
  synonym:
 • presentation

7. ( акушерство ) положение на плода в матката спрямо родилния канал

 • "„чезаровите секции понякога са резултат от необичайни презентации“"
синоним:
 • презентация