Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prepare" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "подгответе" на български език

EnglishBulgarian

Prepare

[Подгответе]
/pripɛr/

verb

1. Make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc

 • "Get the children ready for school!"
 • "Prepare for war"
 • "I was fixing to leave town after i paid the hotel bill"
  synonym:
 • fix
 • ,
 • prepare
 • ,
 • set up
 • ,
 • ready
 • ,
 • gear up
 • ,
 • set

1. Пригответе или подходящо или оборудвайте предварително за определена цел или за някаква употреба, събитие и т.н.

 • "Пригответе децата за училище!"
 • "Подгответе се за война"
 • "„обявях да напусна града, след като платих сметката за хотела“"
  синоним:
 • поправям
 • ,
 • пригответе
 • ,
 • настроена
 • ,
 • готов
 • ,
 • предавам
 • ,
 • набор

2. Prepare for eating by applying heat

 • "Cook me dinner, please"
 • "Can you make me an omelette?"
 • "Fix breakfast for the guests, please"
  synonym:
 • cook
 • ,
 • fix
 • ,
 • ready
 • ,
 • make
 • ,
 • prepare

2. Пригответе се за ядене, като прилагате топлина

 • "Готви ме вечеря, моля те"
 • "Можеш ли да ми направиш омлет?"
 • "Поправете закуска за гостите, моля"
  синоним:
 • гответе
 • ,
 • поправям
 • ,
 • готов
 • ,
 • направи
 • ,
 • пригответе

3. To prepare verbally, either for written or spoken delivery

 • "Prepare a report"
 • "Prepare a speech"
  synonym:
 • prepare

3. Да се подготви устно, или за писмено, или за разговорно предаване

 • "Подгответе доклад"
 • "Подгответе реч"
  синоним:
 • пригответе

4. Arrange by systematic planning and united effort

 • "Machinate a plot"
 • "Organize a strike"
 • "Devise a plan to take over the director's office"
  synonym:
 • organize
 • ,
 • organise
 • ,
 • prepare
 • ,
 • devise
 • ,
 • get up
 • ,
 • machinate

4. Организирайте чрез систематично планиране и обединени усилия

 • "Машиниране на сюжет"
 • "Организирайте стачка"
 • "Разработете план за поемане на кабинета на директора"
  синоним:
 • организирам
 • ,
 • пригответе
 • ,
 • измислица
 • ,
 • ставам
 • ,
 • Machinate

5. Educate for a future role or function

 • "He is grooming his son to become his successor"
 • "The prince was prepared to become king one day"
 • "They trained him to be a warrior"
  synonym:
 • prepare
 • ,
 • groom
 • ,
 • train

5. Възпитайте за бъдеща роля или функция

 • "Той отглежда сина си, за да стане негов наследник"
 • "„принцът беше готов да стане крал един ден“"
 • "„обучиха го да бъде воин“"
  синоним:
 • пригответе
 • ,
 • младоженец
 • ,
 • влак

6. Create by training and teaching

 • "The old master is training world-class violinists"
 • "We develop the leaders for the future"
  synonym:
 • train
 • ,
 • develop
 • ,
 • prepare
 • ,
 • educate

6. Създавайте чрез обучение и преподаване

 • "„старият майстор тренира цигулари от световна класа“"
 • "Ние развиваме лидерите за бъдещето"
  синоним:
 • влак
 • ,
 • развиват
 • ,
 • пригответе
 • ,
 • образовай

7. Lead up to and soften by sounding the dissonant note in it as a consonant note in the preceding chord

 • "Prepare the discord in bar 139"
  synonym:
 • prepare

7. Водят до и омекотяват, като звучат дисонансната нота в нея като съгласна нотка в предходния акорд

 • "Подгответе раздора в лента 139"
  синоним:
 • пригответе

8. Undergo training or instruction in preparation for a particular role, function, or profession

 • "She is training to be a teacher"
 • "He trained as a legal aid"
  synonym:
 • train
 • ,
 • prepare

8. Преминат обучение или обучение в подготовка за определена роля, функция или професия

 • "„тя се обучава да бъде учител“"
 • "„той се обучава като правна помощ“"
  синоним:
 • влак
 • ,
 • пригответе