Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Precious на български език

EnglishBulgarian

Precious

/prɛʃəs/

adjective

1. Characterized by feeling or showing fond affection for

 • "A cherished friend"
 • "Children are precious"
 • "A treasured heirloom"
 • "So good to feel wanted"
  synonym:
 • cherished
 • ,
 • precious
 • ,
 • treasured
 • ,
 • wanted

1. Характеризира се с чувство или показване на обич към

 • "Заветния приятел"
 • "Децата са ценни"
 • "Съкровен наследство"
 • "Толкова добре да се чувствам желан"
  синоним:
 • почитан
 • ,
 • скъпоценен
 • ,
 • съкровен
 • ,
 • искан

2. Of high worth or cost

 • "Diamonds, sapphires, rubies, and emeralds are precious stones"
  synonym:
 • precious

2. С висока стойност или цена

 • "Диамантите, сапфирите, рубините и изумрудите са скъпоценни камъни"
  синоним:
 • скъпоценен

3. Held in great esteem for admirable qualities especially of an intrinsic nature

 • "A valued friend"
 • "Precious memories"
  synonym:
 • valued
 • ,
 • precious

3. Държан с голяма почит към възхитителните качества, особено от присъщ характер

 • "Ценен приятел"
 • "Скъпоценни спомени"
  синоним:
 • оценен
 • ,
 • скъпоценен

4. Obviously contrived to charm

 • "An insufferably precious performance"
 • "A child with intolerably cute mannerisms"
  synonym:
 • cute
 • ,
 • precious

4. Очевидно измислен на чар

 • "Непоносимо ценно изпълнение"
 • "Дете с непоносимо сладки маниери"
  синоним:
 • сладък
 • ,
 • скъпоценен

adverb

1. Extremely

 • "There is precious little time left"
  synonym:
 • precious
 • ,
 • preciously

1. Изключително

 • "Остава ценно малко време"
  синоним:
 • скъпоценен
 • ,
 • несигурно

Examples of using

Nothing is so precious as time.
Няма по-ценно нещо от времето.