Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "precede" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "предшественик" на български език

EnglishBulgarian

Precede

[Предхождам]
/prɪsid/

verb

1. Be earlier in time

 • Go back further
 • "Stone tools precede bronze tools"
  synonym:
 • predate
 • ,
 • precede
 • ,
 • forego
 • ,
 • forgo
 • ,
 • antecede
 • ,
 • antedate

1. Бъдете по-рано във времето

 • Върнете се по-нататък
 • "„каменните инструменти предхождат бронзовите инструменти“"
  синоним:
 • предрешава
 • ,
 • прецеди
 • ,
 • Престъпление
 • ,
 • прогонвам
 • ,
 • antecede
 • ,
 • предвестник

2. Come before

 • "Most english adjectives precede the noun they modify"
  synonym:
 • precede
 • ,
 • predate

2. Ела преди

 • "„повечето английски прилагателни предхождат съществителното, което променят“"
  синоним:
 • прецеди
 • ,
 • предрешава

3. Be the predecessor of

 • "Bill preceded john in the long line of susan's husbands"
  synonym:
 • precede
 • ,
 • come before

3. Да бъде предшественикът на

 • "Бил предшества джон в дългата линия на съпрузите на сюзън"
  синоним:
 • прецеди
 • ,
 • ела преди

4. Move ahead (of others) in time or space

  synonym:
 • precede
 • ,
 • lead

4. Продължете напред ( на други ) във времето или пространството

  синоним:
 • прецеди
 • ,
 • олово

5. Furnish with a preface or introduction

 • "She always precedes her lectures with a joke"
 • "He prefaced his lecture with a critical remark about the institution"
  synonym:
 • precede
 • ,
 • preface
 • ,
 • premise
 • ,
 • introduce

5. Обзавеждане с предговор или въведение

 • "„тя винаги предхожда лекциите си с шега“"
 • "„той подготви лекцията си с критична забележка за институцията“"
  синоним:
 • прецеди
 • ,
 • предговор
 • ,
 • предпоставка
 • ,
 • въвеждане