Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Power на български език

EnglishBulgarian

Power

/paʊər/

noun

1. Possession of controlling influence

 • "The deterrent power of nuclear weapons"
 • "The power of his love saved her"
 • "His powerfulness was concealed by a gentle facade"
  synonym:
 • power
 • ,
 • powerfulness

1. Притежание на контролно влияние

 • "Възпиращата сила на ядрените оръжия"
 • "Силата на любовта му я спаси"
 • "Мощността му беше скрита от нежна фасада"
синоним:
 • мощност,
 • мощност

2. (physics) the rate of doing work

 • Measured in watts (= joules/second)
  synonym:
 • power

2. ( физика ) скоростта на работа

 • Измерено във ватове ( = джаули / секунда )
синоним:
 • мощност

3. Possession of the qualities (especially mental qualities) required to do something or get something done

 • "Danger heightened his powers of discrimination"
  synonym:
 • ability
 • ,
 • power

3. Притежаване на качествата ( особено на умствените качества ), необходими за извършване на нещо или свършване на нещо

 • "Опасността засили правомощията му за дискриминация"
синоним:
 • способност,
 • мощност

4. (of a government or government official) holding an office means being in power

 • "Being in office already gives a candidate a great advantage"
 • "During his first year in office"
 • "During his first year in power"
 • "The power of the president"
  synonym:
 • office
 • ,
 • power

4. ( на правителствено или правителствено длъжностно лице ) заемането на офис означава да бъдеш на власт

 • "„да бъдеш на поста си вече дава голямо предимство на кандидата“"
 • "През първата си година на служба"
 • "През първата си година на власт"
 • "Силата на президента"
синоним:
 • офис,
 • мощност

5. One possessing or exercising power or influence or authority

 • "The mysterious presence of an evil power"
 • "May the force be with you"
 • "The forces of evil"
  synonym:
 • power
 • ,
 • force

5. Притежаващ или упражняващ власт или влияние или авторитет

 • "Мистериозното присъствие на зла сила"
 • "Може силата да бъде с теб"
 • "Силите на злото"
синоним:
 • мощност,
 • сила

6. A mathematical notation indicating the number of times a quantity is multiplied by itself

  synonym:
 • exponent
 • ,
 • power
 • ,
 • index

6. Математическа нотация, показваща броя пъти, когато количеството се умножава само по себе си

синоним:
 • exponent,
 • мощност,
 • индекс

7. Physical strength

  synonym:
 • might
 • ,
 • mightiness
 • ,
 • power

7. Физическа сила

синоним:
 • може би,
 • мощност,
 • мощност

8. A state powerful enough to influence events throughout the world

  synonym:
 • world power
 • ,
 • major power
 • ,
 • great power
 • ,
 • power
 • ,
 • superpower

8. Държава, достатъчно мощна, за да влияе на събитията по целия свят

синоним:
 • световна сила,
 • основна сила,
 • голяма сила,
 • мощност,
 • свръхсила

9. A very wealthy or powerful businessman

 • "An oil baron"
  synonym:
 • baron
 • ,
 • big businessman
 • ,
 • business leader
 • ,
 • king
 • ,
 • magnate
 • ,
 • mogul
 • ,
 • power
 • ,
 • top executive
 • ,
 • tycoon

9. Много богат или мощен бизнесмен

 • "Маслени барони"
синоним:
 • Барон,
 • голям бизнес,
 • бизнес лидер,
 • цар,
 • магнат,
 • mogul,
 • мощност,
 • висш изпълнителен директор,
 • магнат

verb

1. Supply the force or power for the functioning of

 • "The gasoline powers the engines"
  synonym:
 • power

1. Снабдяване на силата или силата за функционирането на

 • "„бензинът захранва двигателите“"
синоним:
 • мощност

Examples of using

The power has been off since this morning.
От сутринта няма ток.
The power has been off since this morning.
От сутринта сме без ток.
It looks like the party in power will win the upcoming election.
Изглежда, че управляващата партия ще спечели наближаващите избори.