Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Possess на български език

EnglishBulgarian

Possess

/pəzɛs/

verb

1. Have as an attribute, knowledge, or skill

 • "He possesses great knowledge about the middle east"
  synonym:
 • possess

1. Имат като атрибут, знания или умения

 • "Той притежава страхотни познания за близкия изток"
  синоним:
 • притежава

2. Have ownership or possession of

 • "He owns three houses in florida"
 • "How many cars does she have?"
  synonym:
 • own
 • ,
 • have
 • ,
 • possess

2. Имат собственост или притежание на

 • "„той притежава три къщи във флорида“"
 • "Колко коли има?"
  синоним:
 • собствен
 • ,
 • имам
 • ,
 • притежава

3. Enter into and control, as of emotions or ideas

 • "What possessed you to buy this house?"
 • "A terrible rage possessed her"
  synonym:
 • possess

3. Влизайте и контролирайте, като на емоции или идеи

 • "- какво те притежаваше да купиш тази къща?"
 • "Ужасна ярост я облада"
  синоним:
 • притежава