Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "position" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "позиция" на български език

EnglishBulgarian

Position

[Позиция]
/pəzɪʃən/

noun

1. The particular portion of space occupied by something

 • "He put the lamp back in its place"
  synonym:
 • position
 • ,
 • place

1. Конкретната част от пространството, заета от нещо

 • "Той върна лампата на нейно място"
синоним:
 • позиция,
 • място

2. A point occupied by troops for tactical reasons

  synonym:
 • military position
 • ,
 • position

2. Точка, заета от войски по тактически причини

синоним:
 • военно положение,
 • позиция

3. A way of regarding situations or topics etc.

 • "Consider what follows from the positivist view"
  synonym:
 • position
 • ,
 • view
 • ,
 • perspective

3. Начин за ситуации или теми и т.н.

 • "Помислете какво следва от позитивисткия възглед"
синоним:
 • позиция,
 • изглед,
 • перспектива

4. The arrangement of the body and its limbs

 • "He assumed an attitude of surrender"
  synonym:
 • position
 • ,
 • posture
 • ,
 • attitude

4. Подреждането на тялото и неговите крайници

 • "Той прие отношение за предаване"
синоним:
 • позиция,
 • поза,
 • отношение

5. The relative position or standing of things or especially persons in a society

 • "He had the status of a minor"
 • "The novel attained the status of a classic"
 • "Atheists do not enjoy a favorable position in american life"
  synonym:
 • status
 • ,
 • position

5. Относителното положение или положение на нещата или особено на хората в обществото

 • "Той имаше статут на непълнолетен"
 • "Романът постигна статут на класика"
 • "Атеистите не се радват на благоприятна позиция в американския живот"
синоним:
 • статус,
 • позиция

6. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

6. Работа в организация

 • "Той заемаше пост в хазната"
синоним:
 • позиция,
 • пост,
 • причал,
 • офис,
 • място,
 • заготовка,
 • място,
 • ситуация

7. The spatial property of a place where or way in which something is situated

 • "The position of the hands on the clock"
 • "He specified the spatial relations of every piece of furniture on the stage"
  synonym:
 • position
 • ,
 • spatial relation

7. Пространственото свойство на място, където или начин, в който се намира нещо

 • "Позицията на ръцете на часовника"
 • "Той уточни пространствените отношения на всяко парче мебели на сцената"
синоним:
 • позиция,
 • пространствена връзка

8. The appropriate or customary location

 • "The cars were in position"
  synonym:
 • position

8. Подходящото или обичайното местоположение

 • "Колите бяха на позиция"
синоним:
 • позиция

9. (in team sports) the role assigned to an individual player

 • "What position does he play?"
  synonym:
 • position

9. ( в отборните спортове ) ролята, възложена на отделен играч

 • "Каква позиция играе?"
синоним:
 • позиция

10. The act of putting something in a certain place

  synonym:
 • placement
 • ,
 • location
 • ,
 • locating
 • ,
 • position
 • ,
 • positioning
 • ,
 • emplacement

10. Актът за поставяне на нещо на определено място

синоним:
 • настаняване,
 • местоположение,
 • локализиране,
 • позиция,
 • позициониране,
 • замяната

11. A condition or position in which you find yourself

 • "The unpleasant situation (or position) of having to choose between two evils"
 • "Found herself in a very fortunate situation"
  synonym:
 • situation
 • ,
 • position

11. Състояние или позиция, в която се озовавате

 • "Неприятната ситуация ( или позиция ), че трябва да избирате между две злини"
 • "Се озова в много щастлива ситуация"
синоним:
 • ситуация,
 • позиция

12. A rationalized mental attitude

  synonym:
 • position
 • ,
 • stance
 • ,
 • posture

12. Рационализирано психическо отношение

синоним:
 • позиция,
 • позиция,
 • поза

13. An opinion that is held in opposition to another in an argument or dispute

 • "There are two sides to every question"
  synonym:
 • side
 • ,
 • position

13. Становище, което се държи в противовес на друг в спор или спор

 • "Има две страни на всеки въпрос"
синоним:
 • страна,
 • позиция

14. An item on a list or in a sequence

 • "In the second place"
 • "Moved from third to fifth position"
  synonym:
 • place
 • ,
 • position

14. Елемент от списък или в последователност

 • "На второ място"
 • "Преместен от трета на пета позиция"
синоним:
 • място,
 • позиция

15. The post or function properly or customarily occupied or served by another

 • "Can you go in my stead?"
 • "Took his place"
 • "In lieu of"
  synonym:
 • stead
 • ,
 • position
 • ,
 • place
 • ,
 • lieu

15. Публикацията или функцията правилно или обичайно заета или обслужвана от друг

 • "Можете ли да отидете вместо мен?"
 • "Взе мястото му"
 • "Вместо"
синоним:
 • вместо него,
 • позиция,
 • място,
 • Lieu

16. The act of positing

 • An assumption taken as a postulate or axiom
  synonym:
 • position

16. Актът на позиране

 • Предположение, взето като постулат или аксиома
синоним:
 • позиция

verb

1. Cause to be in an appropriate place, state, or relation

  synonym:
 • position

1. Причина да бъде на подходящо място, състояние или връзка

синоним:
 • позиция

2. Put into a certain place or abstract location

 • "Put your things here"
 • "Set the tray down"
 • "Set the dogs on the scent of the missing children"
 • "Place emphasis on a certain point"
  synonym:
 • put
 • ,
 • set
 • ,
 • place
 • ,
 • pose
 • ,
 • position
 • ,
 • lay

2. Поставени на определено място или абстрактно място

 • "Поставете нещата си тук"
 • "„поставете тавата“"
 • "„настройте кучетата на аромата на изчезналите деца“"
 • "„поставете акцент върху определена точка“"
синоним:
 • сложи,
 • набор,
 • място,
 • поза,
 • позиция,
 • лежах

Examples of using

You're much less likely to get a good position if you don't speak English.
Ако не говориш английски, вероятността да заемеш добра позиция, е много по-малка.
You're much less likely to get a good position if you don't speak English.
Ако не говорите английски, вероятността да заемете добра позиция, е много по-малка.
I understand your position perfectly.
Разбирам позицията ти отлично.