Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pose" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "поза" на български език

EnglishBulgarian

Pose

[Поза]
/poʊz/

noun

1. Affected manners intended to impress others

 • "Don't put on airs with me"
  synonym:
 • airs
 • ,
 • pose

1. Засегнати маниери, предназначени да впечатлят другите

 • "Не пускай ефир с мен"
  синоним:
 • въздух
 • ,
 • поза

2. A posture assumed by models for photographic or artistic purposes

  synonym:
 • pose

2. Поза, заета от модели за фотографски или художествени цели

  синоним:
 • поза

3. A deliberate pretense or exaggerated display

  synonym:
 • affectation
 • ,
 • mannerism
 • ,
 • pose
 • ,
 • affectedness

3. Умишлена преструвка или преувеличена демонстрация

  синоним:
 • афектиране
 • ,
 • маниеризъм
 • ,
 • поза

verb

1. Introduce

 • "This poses an interesting question"
  synonym:
 • present
 • ,
 • pose

1. Въвеждам

 • "Това поставя интересен въпрос"
  синоним:
 • настояще
 • ,
 • поза

2. Assume a posture as for artistic purposes

 • "We don't know the woman who posed for leonardo so often"
  synonym:
 • model
 • ,
 • pose
 • ,
 • sit
 • ,
 • posture

2. Заемете поза като за артистични цели

 • "Не познаваме жената, която позираше за леонардо толкова често"
  синоним:
 • модел
 • ,
 • поза
 • ,
 • седнете
 • ,
 • стойка

3. Pretend to be someone you are not

 • Sometimes with fraudulent intentions
 • "She posed as the czar's daughter"
  synonym:
 • pose
 • ,
 • impersonate
 • ,
 • personate

3. Преструвай се на някой, който не си

 • Понякога с измамни намерения
 • "Тя се представяше за дъщерята на царя"
  синоним:
 • поза
 • ,
 • представям се за
 • ,
 • персонират

4. Behave affectedly or unnaturally in order to impress others

 • "Don't pay any attention to him--he is always posing to impress his peers!"
 • "She postured and made a total fool of herself"
  synonym:
 • pose
 • ,
 • posture

4. Дръжте се засегнато или неестествено, за да впечатлите другите

 • "Не му обръщайте никакво внимание - той винаги позира, за да впечатли връстниците си!"
 • "Тя позира и се направи на пълна глупачка"
  синоним:
 • поза
 • ,
 • стойка

5. Put into a certain place or abstract location

 • "Put your things here"
 • "Set the tray down"
 • "Set the dogs on the scent of the missing children"
 • "Place emphasis on a certain point"
  synonym:
 • put
 • ,
 • set
 • ,
 • place
 • ,
 • pose
 • ,
 • position
 • ,
 • lay

5. Поставете на определено място или абстрактно място

 • "Сложи си нещата тук"
 • "Задайте тавата"
 • "Настройте кучетата върху аромата на изчезналите деца"
 • "Поставете акцент върху определена точка"
  синоним:
 • поставете
 • ,
 • комплект
 • ,
 • място
 • ,
 • поза
 • ,
 • позиция
 • ,
 • лежа

6. Be a mystery or bewildering to

 • "This beats me!"
 • "Got me--i don't know the answer!"
 • "A vexing problem"
 • "This question really stuck me"
  synonym:
 • perplex
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • get
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mystify
 • ,
 • baffle
 • ,
 • beat
 • ,
 • pose
 • ,
 • bewilder
 • ,
 • flummox
 • ,
 • stupefy
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • gravel
 • ,
 • amaze
 • ,
 • dumbfound

6. Бъдете мистерия или объркващо да

 • "Това ме бие!"
 • "Разбрах - не знам отговора!"
 • "Ожесточен проблем"
 • "Този въпрос наистина ме залепи"
  синоним:
 • объркан
 • ,
 • vex
 • ,
 • пръчка
 • ,
 • получавам
 • ,
 • пъзел
 • ,
 • мистифицирам
 • ,
 • преграда
 • ,
 • бийт
 • ,
 • поза
 • ,
 • недоумен
 • ,
 • flummox
 • ,
 • зашеметявам
 • ,
 • неплюс
 • ,
 • чакъл
 • ,
 • удиви
 • ,
 • тъпоумен