Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "portray" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "портрет" на български език

EnglishBulgarian

Portray

[Изображение]
/pɔrtre/

verb

1. Portray in words

 • "The book portrays the actor as a selfish person"
  synonym:
 • portray

1. Изобрази с думи

 • "Книгата представя актьора като егоистичен човек"
  синоним:
 • изобразяване

2. Make a portrait of

 • "Goya wanted to portray his mistress, the duchess of alba"
  synonym:
 • portray
 • ,
 • depict
 • ,
 • limn

2. Направете портрет на

 • "Гоя искаше да изобрази любовницата си, херцогинята на алба"
  синоним:
 • изобразяване
 • ,
 • изобразявам
 • ,
 • лимн

3. Assume or act the character of

 • "She impersonates madonna"
 • "The actor portrays an elderly, lonely man"
  synonym:
 • impersonate
 • ,
 • portray

3. Приемете или действайте характера на

 • "Тя се представя за мадона"
 • "Актьорът изобразява възрастен, самотен мъж"
  синоним:
 • представям се за
 • ,
 • изобразяване

4. Represent abstractly, for example in a painting, drawing, or sculpture

 • "The father is portrayed as a good-looking man in this painting"
  synonym:
 • portray
 • ,
 • present

4. Представяйте абстрактно, например в картина, рисунка или скулптура

 • "Бащата е представен като добре изглеждащ мъж на тази картина"
  синоним:
 • изобразяване
 • ,
 • настояще