Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "portal" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "портал" на български език

EnglishBulgarian

Portal

[Портал]
/pɔrtəl/

noun

1. A grand and imposing entrance (often extended metaphorically)

 • "The portals of the cathedral"
 • "The portals of heaven"
 • "The portals of success"
  synonym:
 • portal

1. Грандиозен и внушителен вход (често разширен метафорично)

 • "Порталите на катедралата"
 • "Порталите на небето"
 • "Порталите на успеха"
  синоним:
 • портал

2. A site that the owner positions as an entrance to other sites on the internet

 • "A portal typically has search engines and free email and chat rooms etc."
  synonym:
 • portal site
 • ,
 • portal

2. Сайт, който собственикът позиционира като вход към други сайтове в интернет

 • "Порталът обикновено има търсачки и безплатни имейл и чат стаи и т.н."
  синоним:
 • портален сайт
 • ,
 • портал

3. A short vein that carries blood into the liver

  synonym:
 • portal vein
 • ,
 • hepatic portal vein
 • ,
 • portal
 • ,
 • vena portae

3. Къса вена, която пренася кръв в черния дроб

  синоним:
 • портална вена
 • ,
 • чернодробна портална вена
 • ,
 • портал
 • ,
 • vena portae