Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "poor" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "беден" на български език

EnglishBulgarian

Poor

[Беден]
/pur/

noun

1. People without possessions or wealth (considered as a group)

 • "The urban poor need assistance"
  synonym:
 • poor people
 • ,
 • poor

1. Хора без владения или богатство ( считани за група )

 • "Бедните в града се нуждаят от помощ"
  синоним:
 • бедни хора
 • ,
 • беден

adjective

1. Deserving or inciting pity

 • "A hapless victim"
 • "Miserable victims of war"
 • "The shabby room struck her as extraordinarily pathetic"- galsworthy
 • "Piteous appeals for help"
 • "Pitiable homeless children"
 • "A pitiful fate"
 • "Oh, you poor thing"
 • "His poor distorted limbs"
 • "A wretched life"
  synonym:
 • hapless
 • ,
 • miserable
 • ,
 • misfortunate
 • ,
 • pathetic
 • ,
 • piteous
 • ,
 • pitiable
 • ,
 • pitiful
 • ,
 • poor
 • ,
 • wretched

1. Заслужаващи или подбуждащи към съжаление

 • "Безумна жертва"
 • "Нещастни жертви на войната"
 • "Изтърканата стая я удари като изключително жалка" - галсуорти
 • "Злобни призиви за помощ"
 • "Неподвижни бездомни деца"
 • "Жалка съдба"
 • "О, горкото нещо"
 • "Бедните му изкривени крайници"
 • "Нещастен живот"
  синоним:
 • безхаберен
 • ,
 • нещастен
 • ,
 • жалък
 • ,
 • беден

2. Having little money or few possessions

 • "Deplored the gap between rich and poor countries"
 • "The proverbial poor artist living in a garret"
  synonym:
 • poor

2. С малко пари или малко притежания

 • "Отклонява разликата между богатите и бедните страни"
 • "Пословният беден художник, живеещ в гараж"
  синоним:
 • беден

3. Characterized by or indicating poverty

 • "The country had a poor economy"
 • "They lived in the poor section of town"
  synonym:
 • poor

3. Характеризира се с или показва бедност

 • "Страната имаше лоша икономика"
 • "Те живееха в бедния участък на града"
  синоним:
 • беден

4. Lacking in specific resources, qualities or substances

 • "A poor land"
 • "The area was poor in timber and coal"
 • "Food poor in nutritive value"
  synonym:
 • poor

4. Липса на специфични ресурси, качества или вещества

 • "Бедна земя"
 • "Районът беше беден на дървен материал и въглища"
 • "Храна, бедна на хранителна стойност"
  синоним:
 • беден

5. Not sufficient to meet a need

 • "An inadequate income"
 • "A poor salary"
 • "Money is short"
 • "On short rations"
 • "Food is in short supply"
 • "Short on experience"
  synonym:
 • inadequate
 • ,
 • poor
 • ,
 • short

5. Недостатъчен за задоволяване на нужда

 • "Недостатъчен доход"
 • "Лоша заплата"
 • "Парите са къси"
 • "На къси дажби"
 • "Храната е в недостиг"
 • "Кратко на опит"
  синоним:
 • неадекватен
 • ,
 • беден
 • ,
 • къс

6. Unsatisfactory

 • "A poor light for reading"
 • "Poor morale"
 • "Expectations were poor"
  synonym:
 • poor

6. Незадоволителен

 • "Лоша светлина за четене"
 • "Лош морал"
 • "Очакванията бяха лоши"
  синоним:
 • беден

Examples of using

He was poor and couldn't buy a coat.
Той беше беден и не можеше да си купи палто.
There is no shame in being poor.
Не е срамно да си беден.
The house was in poor condition.
Къщата беше в лошо състояние.