Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "po" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "по" на български език

EnglishBulgarian

Po

[По]
/poʊ/

noun

1. A radioactive metallic element that is similar to tellurium and bismuth

 • Occurs in uranium ores but can be produced by bombarding bismuth with neutrons in a nuclear reactor
  synonym:
 • polonium
 • ,
 • Po
 • ,
 • atomic number 84

1. Радиоактивен метален елемент, който е подобен на телур и бисмут

 • Среща се в уранови руди, но може да бъде произведен чрез бомбардиране на бисмут с неутрони в ядрен реактор
  синоним:
 • полоний
 • ,
 • По
 • ,
 • атомен номер 84

2. A noncommissioned officer in the navy or coast guard with a rank comparable to sergeant in the army

  synonym:
 • petty officer
 • ,
 • PO
 • ,
 • P.O.

2. Подофицер във флота или бреговата охрана с ранг, сравним със сержант в армията

  синоним:
 • старши офицер
 • ,
 • ПО
 • ,
 • ПО.

3. A european river

 • Flows into the adriatic sea
  synonym:
 • Po
 • ,
 • Po River

3. Европейска река

 • Влива се в адриатическо море
  синоним:
 • По
 • ,
 • Река По

4. An independent agency of the federal government responsible for mail delivery (and sometimes telecommunications) between individuals and businesses in the united states

  synonym:
 • United States Post Office
 • ,
 • US Post Office
 • ,
 • Post Office
 • ,
 • PO

4. Независима агенция на федералното правителство, отговорна за доставката на поща (а понякога и телекомуникациите) между физически лица и фирми в съединените щати

  синоним:
 • Поща на Съединените щати
 • ,
 • Поща на САЩ
 • ,
 • Пощенска служба
 • ,
 • ПО