Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Plume на български език

EnglishBulgarian

Plume

/plum/

noun

1. Anything that resembles a feather in shape or lightness

 • "A plume of smoke"
 • "Grass with large plumes"
  synonym:
 • plume

1. Всичко, което прилича на перо във форма или лекота

 • "Плюене на дим"
 • "Трева с големи плюсове"
  синоним:
 • plume

2. A feather or cluster of feathers worn as an ornament

  synonym:
 • plume

2. Перо или струпване на пера, носени като украшение

  синоним:
 • plume

3. The light horny waterproof structure forming the external covering of birds

  synonym:
 • feather
 • ,
 • plume
 • ,
 • plumage

3. Леката възбудена водоустойчива структура, образуваща външното покритие на птиците

  синоним:
 • перо
 • ,
 • plume
 • ,
 • оперение

verb

1. Rip off

 • Ask an unreasonable price
  synonym:
 • overcharge
 • ,
 • soak
 • ,
 • surcharge
 • ,
 • gazump
 • ,
 • fleece
 • ,
 • plume
 • ,
 • pluck
 • ,
 • rob
 • ,
 • hook

1. Откъсване

 • Попитайте неразумна цена
  синоним:
 • надценка
 • ,
 • накисване
 • ,
 • доплащане
 • ,
 • газа
 • ,
 • руно
 • ,
 • plume
 • ,
 • скуба
 • ,
 • ограбен
 • ,
 • кука

2. Be proud of

 • "He prides himself on making it into law school"
  synonym:
 • pride
 • ,
 • plume
 • ,
 • congratulate

2. Да се гордееш

 • "„той се гордее, че го превръща в юридическо училище“"
  синоним:
 • гордост
 • ,
 • plume
 • ,
 • поздрав

3. Deck with a plume

 • "A plumed helmet"
  synonym:
 • plume

3. Палуба с шлейф

 • "Плюмиран шлем"
  синоним:
 • plume

4. Clean with one's bill

 • "The birds preened"
  synonym:
 • preen
 • ,
 • plume

4. Чисти с нечия сметка

 • "„птиците предразполагаха“"
  синоним:
 • Preen
 • ,
 • plume

5. Form a plume

 • "The chimneys were pluming the sky"
 • "The engine was pluming black smoke"
  synonym:
 • plume

5. Образувайте шлейф

 • "Комините плуваха небето"
 • "Двигателят издуваше черен дим"
  синоним:
 • plume

6. Dress or groom with elaborate care

 • "She likes to dress when going to the opera"
  synonym:
 • preen
 • ,
 • primp
 • ,
 • plume
 • ,
 • dress

6. Рокля или младоженец със сложна грижа

 • "„тя обича да се облича, когато ходи в операта“"
  синоним:
 • Preen
 • ,
 • прима
 • ,
 • plume
 • ,
 • рокля