Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plow" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "рало" на български език

EnglishBulgarian

Plow

[Плуг]
/plaʊ/

noun

1. A farm tool having one or more heavy blades to break the soil and cut a furrow prior to sowing

  synonym:
 • plow
 • ,
 • plough

1. Селскостопански инструмент с едно или повече тежки остриета за разчупване на почвата и изрязване на бразда преди сеитба

  синоним:
 • плуг

verb

1. To break and turn over earth especially with a plow

 • "Farmer jones plowed his east field last week"
 • "Turn the earth in the spring"
  synonym:
 • plow
 • ,
 • plough
 • ,
 • turn

1. Да се разбие и обърне земята особено с плуг

 • "Фермер джоунс изора източното си поле миналата седмица"
 • "Обърни земята през пролетта"
  синоним:
 • плуг
 • ,
 • завъртете

2. Act on verbally or in some form of artistic expression

 • "This book deals with incest"
 • "The course covered all of western civilization"
 • "The new book treats the history of china"
  synonym:
 • cover
 • ,
 • treat
 • ,
 • handle
 • ,
 • plow
 • ,
 • deal
 • ,
 • address

2. Действайте вербално или под някаква форма на художествено изразяване

 • "Тази книга се занимава с кръвосмешение"
 • "Курсът обхвана цялата западна цивилизация"
 • "Новата книга третира историята на китай"
  синоним:
 • покривам
 • ,
 • лекувам
 • ,
 • дръжка
 • ,
 • плуг
 • ,
 • сделка
 • ,
 • адрес

3. Move in a way resembling that of a plow cutting into or going through the soil

 • "The ship plowed through the water"
  synonym:
 • plow
 • ,
 • plough

3. Движете се по начин, наподобяващ този на плуг, който се врязва или преминава през почвата

 • "Корабът се разора във водата"
  синоним:
 • плуг