Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plough" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "плуг" на български език

EnglishBulgarian

Plough

[Плуг]
/plaʊ/

noun

1. A group of seven bright stars in the constellation ursa major

  synonym:
 • Big Dipper
 • ,
 • Dipper
 • ,
 • Plough
 • ,
 • Charles's Wain
 • ,
 • Wain
 • ,
 • Wagon

1. Група от седем ярки звезди в съзвездието голяма мечка

  синоним:
 • Голяма мечка
 • ,
 • Дипър
 • ,
 • Плуг
 • ,
 • Уейн на Чарлз
 • ,
 • Уейн
 • ,
 • Вагон

2. A farm tool having one or more heavy blades to break the soil and cut a furrow prior to sowing

  synonym:
 • plow
 • ,
 • plough

2. Селскостопански инструмент с едно или повече тежки остриета за разчупване на почвата и изрязване на бразда преди сеитба

  синоним:
 • плуг

verb

1. Move in a way resembling that of a plow cutting into or going through the soil

 • "The ship plowed through the water"
  synonym:
 • plow
 • ,
 • plough

1. Движете се по начин, наподобяващ този на плуг, който се врязва или преминава през почвата

 • "Корабът се разора във водата"
  синоним:
 • плуг

2. To break and turn over earth especially with a plow

 • "Farmer jones plowed his east field last week"
 • "Turn the earth in the spring"
  synonym:
 • plow
 • ,
 • plough
 • ,
 • turn

2. Да се разбие и обърне земята особено с плуг

 • "Фермер джоунс изора източното си поле миналата седмица"
 • "Обърни земята през пролетта"
  синоним:
 • плуг
 • ,
 • завъртете