Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plaza" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "плаза" на български език

EnglishBulgarian

Plaza

[Плаза]
/plɑzə/

noun

1. A public square with room for pedestrians

 • "They met at elm plaza"
 • "Grosvenor place"
  synonym:
 • plaza
 • ,
 • place
 • ,
 • piazza

1. Публичен площад с място за пешеходци

 • "Те се срещнаха на elm plaza"
 • "„място grosvenor“"
синоним:
 • Плаза,
 • място,
 • Пиаца

2. Mercantile establishment consisting of a carefully landscaped complex of shops representing leading merchandisers

 • Usually includes restaurants and a convenient parking area
 • A modern version of the traditional marketplace
 • "A good plaza should have a movie house"
 • "They spent their weekends at the local malls"
  synonym:
 • plaza
 • ,
 • mall
 • ,
 • center
 • ,
 • shopping mall
 • ,
 • shopping center
 • ,
 • shopping centre

2. Меркантилно заведение, състоящо се от внимателно озеленен комплекс от магазини, представляващи водещи търговци

 • Обикновено включва ресторанти и удобна зона за паркиране
 • Модерна версия на традиционния пазар
 • "Добра плаза трябва да има филмова къща"
 • "Те прекараха уикендите си в местните молове"
синоним:
 • Плаза,
 • мол,
 • център,
 • търговски център,
 • търговски център,
 • търговски център