Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "piece" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "парче" на български език

EnglishBulgarian

Piece

[Парче]
/pis/

noun

1. A separate part of a whole

 • "An important piece of the evidence"
  synonym:
 • piece

1. Отделна част от цяло

 • "Важна част от доказателствата"
  синоним:
 • парче

2. An item that is an instance of some type

 • "He designed a new piece of equipment"
 • "She bought a lovely piece of china"
  synonym:
 • piece

2. Елемент, който е екземпляр от някакъв тип

 • "Той проектира ново оборудване"
 • "Тя купи прекрасно парче китай"
  синоним:
 • парче

3. A portion of a natural object

 • "They analyzed the river into three parts"
 • "He needed a piece of granite"
  synonym:
 • part
 • ,
 • piece

3. Част от естествен обект

 • "Те анализираха реката на три части"
 • "Имаше нужда от парче гранит"
  синоним:
 • част
 • ,
 • парче

4. A musical work that has been created

 • "The composition is written in four movements"
  synonym:
 • musical composition
 • ,
 • opus
 • ,
 • composition
 • ,
 • piece
 • ,
 • piece of music

4. Музикално произведение, което е създадено

 • "Композицията е написана в четири движения"
  синоним:
 • музикална композиция
 • ,
 • опус
 • ,
 • състав
 • ,
 • парче
 • ,
 • музикално произведение

5. An instance of some kind

 • "It was a nice piece of work"
 • "He had a bit of good luck"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • bit

5. Случай от някакъв вид

 • "Беше хубаво произведение"
 • "Той имаше малко късмет"
  синоним:
 • парче
 • ,
 • малко

6. An artistic or literary composition

 • "He wrote an interesting piece on iran"
 • "The children acted out a comic piece to amuse the guests"
  synonym:
 • piece

6. Художествена или литературна композиция

 • "Той написа интересно парче за иран"
 • "Децата действаха комично парче, за да забавляват гостите"
  синоним:
 • парче

7. A portable gun

 • "He wore his firearm in a shoulder holster"
  synonym:
 • firearm
 • ,
 • piece
 • ,
 • small-arm

7. Преносим пистолет

 • "Той носеше огнестрелното си оръжие в кобура на рамото"
  синоним:
 • огнестрелно оръжие
 • ,
 • парче
 • ,
 • малка ръка

8. A serving that has been cut from a larger portion

 • "A piece of pie"
 • "A slice of bread"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • slice

8. Порция, която е отрязана от по-голяма част

 • "Парче пай"
 • "Резец хляб"
  синоним:
 • парче
 • ,
 • резен

9. A distance

 • "It is down the road a piece"
  synonym:
 • piece

9. Разстояние

 • "Това е надолу по пътя парче"
  синоним:
 • парче

10. A work of art of some artistic value

 • "This store sells only objets d'art"
 • "It is not known who created this piece"
  synonym:
 • objet d'art
 • ,
 • art object
 • ,
 • piece

10. Произведение на изкуството с някаква художествена стойност

 • "Този магазин продава само обекти d'art"
 • "Не се знае кой е създал това парче"
  синоним:
 • objet d'art
 • ,
 • обект на изкуството
 • ,
 • парче

11. A period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition

 • "He was here for a little while"
 • "I need to rest for a piece"
 • "A spell of good weather"
 • "A patch of bad weather"
  synonym:
 • while
 • ,
 • piece
 • ,
 • spell
 • ,
 • patch

11. Период на неопределена дължина ( обикновено кратък ), белязан от някакво действие или състояние

 • "Той беше тук за малко"
 • "„трябва да почивам за парче“"
 • "Ксек на хубаво време"
 • "Пластир от лошо време"
  синоним:
 • докато
 • ,
 • парче
 • ,
 • заклинание
 • ,
 • лепенка

12. A share of something

 • "A slice of the company's revenue"
  synonym:
 • slice
 • ,
 • piece

12. Дял от нещо

 • "Резен от приходите на компанията"
  синоним:
 • резен
 • ,
 • парче

13. Game equipment consisting of an object used in playing certain board games

 • "He taught me to set up the men on the chess board"
 • "He sacrificed a piece to get a strategic advantage"
  synonym:
 • man
 • ,
 • piece

13. Игрално оборудване, състоящо се от обект, използван при игра на определени настолни игри

 • "Той ме научи да поставям мъжете на шахматната дъска"
 • "Той пожертва парче, за да получи стратегическо предимство"
  синоним:
 • човек
 • ,
 • парче

verb

1. To join or unite the pieces of

 • "Patch the skirt"
  synonym:
 • patch
 • ,
 • piece

1. Да се присъедини или обедини парчетата

 • "Удари полата"
  синоним:
 • лепенка
 • ,
 • парче

2. Create by putting components or members together

 • "She pieced a quilt"
 • "He tacked together some verses"
 • "They set up a committee"
  synonym:
 • assemble
 • ,
 • piece
 • ,
 • put together
 • ,
 • set up
 • ,
 • tack
 • ,
 • tack together

2. Създайте чрез сглобяване на компоненти или елементи

 • "„тя изпъшка юрган“"
 • "„той взе заедно някои стихове“"
 • "„те създадоха комисия“"
  синоним:
 • сглобявам
 • ,
 • парче
 • ,
 • взети заедно
 • ,
 • настроена
 • ,
 • прихващане
 • ,
 • сцепление заедно

3. Join during spinning

 • "Piece the broken pieces of thread, slivers, and rovings"
  synonym:
 • piece

3. Присъединете се по време на предене

 • "Парче счупените парчета конец, чехли и ровинг"
  синоним:
 • парче

4. Eat intermittently

 • Take small bites of
 • "He pieced at the sandwich all morning"
 • "She never eats a full meal--she just nibbles"
  synonym:
 • nibble
 • ,
 • pick
 • ,
 • piece

4. Яжте периодично

 • Вземете малки хапки от
 • "Той пиеше на сандвича цяла сутрин"
 • "Тя никога не яде пълноценно хранене - просто се гризе"
  синоним:
 • нибъл
 • ,
 • избор
 • ,
 • парче

5. Repair by adding pieces

 • "She pieced the china cup"
  synonym:
 • piece
 • ,
 • patch

5. Ремонт чрез добавяне на парчета

 • "Тя изпи чашата с порцелан"
  синоним:
 • парче
 • ,
 • лепенка

Examples of using

All I want is a cup of coffee and a piece of toast.
Всичко, което искам, е чаша кафе и препечена филийка.
Tom ate a piece of the cake that Mary baked.
Том изяде едно парче от сладкиша, който Мери изпече.
Tom coaxed the mouse out of the hole in the wall with a piece of bread.
Том примами мишката от дупката на стената с парченце хляб.